Bibelens lære om døden og dødsriget – sheol (hebraisk) i Gamle Testamente og hades (græsk) i Ny Testamente.

The Holy Bible´s teaching of death and grave – sheol (hebrew) in Old Testament and hades  (greek) in New Testament.

 

Tekst og fotos Erik K Abrahamsen.

 

 

Jesus åbenbarer at han er MESSIAS – Mesiah Yahwaeh (på hebraisk), ho Christòs (på græsk):

Johannes Åbenbaring (Åbenbaringen af Jesus Kristus), kapitel 1, vers 17-18:

– Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder; men han lagde sin højre hånd på mig og sagde: ” Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den som lever: Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget”. 

 

Klik på foto’s og du ser dem i stort format og teksten i billedets højre side forsvinder.

 

 

Trinitatis Church builded 1635-50, Copenhagen, Denmark. Jesus Christ on the Cross of Calvary.Photo 2014 by Erik K Abrahamsen

Trinitatis Church built 1637-56, Copenhagen, Denmark. Jesus Christ on the Cross of Calvary.Photo 2014 by Erik K Abrahamsen.

 

 

Jesus åbenbarer at han er MESSIAS – Mesiah Yahwaeh (på hebraisk), ho Christòs (på græsk):

 

Matthæus 16, 15-19:

– Men I , hvem siger I, at jeg er?” Simon Peter svarede: “Du er Kristus, den levende Guds Søn.” Og Jesus  sagde til ham: “Salig er du, Simon, Jonas ´søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den”.

Lukas Evangeliet 4,14-21.

-” Og Jesus vendte i Åndens kraft tilbage til Galilæa og rygtet om ham spredtes over hele egnen. Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle. Han kom til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas´ bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet (Se: Esajas 61,1-2 og Esajas 42, 1-9):

-Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår for Herren.

Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde; ” I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.”

 

Her i synagogen i Nazareth åbenbarer Jesus at han er MESSIAS – HERREN´s salvede – Mesiah Yahwaeh (på hebraisk), ho Christós (på græsk).

Han Jesus af Nazaret er Profeten, Kongen og Læreren, der som skrevet om i alle Det Gamle Testamentes 39 bøger er kommet til jorden som Menneskesøn og Guds Søn:

Esajas 9,5: – ” For et barn et født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste.”

 

Trinitatis Kirke bygget 1637-56, København:

 

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Trinitatis Church built 1635-54, Copenhagen, Denmark. Photo 2015 by Erik K Abrahamsen.
Trinitatis Church built 1637-56, Copenhagen, Denmark. Photo 2015 by Erik K Abrahamsen.

 

 

Død betyder adskillelse:

  1. Åndeligt: adskillelse fra en tæt åndeligt, følelsesmæssigt og intellektuel relation til Gud den Almægtige.
  2. Legemets adskillelse fra en persons sjæl med dets intellekt, følelser og vilje.
  3. Den evige død: total og definitiv adskillelse af en persons legeme, sjæl og ånd fra Gud den Almægtige efter Den endelige Dom udført af Menneskesønnen og Guds Søn Jesus Kristus: Johannes Evangeliet 5, 27: – ” Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn. I skal ikke undre jer over dettte, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem – og de, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for at opstå til dom. Jeg kan intet gøre af mig selv; som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er retfærdig, for jeg søger ikke  at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig.” Hebræerbrevet 9, 27-28: – “Og ligesom det er menneskets lod at dø én gang og derefter dømmes, sådan er Kristus ofret én gang for at bære manges synder og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem som venter på ham”. Johannes Åbenbaring 20, 11-15: –  Og jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det , der stod skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt, enhver efter sine gerninger: Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det der den anden død, ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen”.

 

 

I Det Gamle Testamente i Bibelen er Dødsriget, Dødsrigets Porte og Døden oversat fra det hebraiske ord Sheol (Saál) som betyder dybet. Du finder ordet Sheol brugt 65 gange i Biblens Gamle Testamente.

 

Dødsriget (Sheol) er et sted af stilhed:

Salme 115,15-18:

– ” I er velsignet af Herren, himlens og jordens skaber! Himlen er Herrens himmel, men jorden gav han menneskene. De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden; men vi priser Herren , fra nu af og til evig tid”. Salme 94,17: – ” Var Herren ikke kommet mig til hjælp, havde jeg snart fået bolig i tavshedens land”.

 

Dødsriget (Sheol) er et sted uden aktivitet, uden kundskab og uden visdom:

Prædikerens Bog 9,5:

-” For de levende ved, at de skal dø, men de døde ved ingenting! De får ingen løn, for deres navn er gået i glemme”. Prædikerens Bog 9,10: -” Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt, for i dødsriget, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom.

 

I Dødsriget er alle mennesker ved fuld bevidsthed med deres sjæle: tanker, følelser og vilje:

Salme 9,16-18:

-“Folkene faldt selv i den grav, de gravede, deres fod blev fanget i det net, de lagde ud. Herren har givet sig til kende, han har holdt dom, den ugudelige blev fanget i sine egne gerninger. De ugudelige skal vende tilbage til dødsriget, alle folkeslag der glemmer Gud. Men de fattige glemmes ikke for evigt, de hjælpeløses håb slukkes ikke for altid”.

Salme 88,1-12:

-“Herre, min frelses Gud, dag og nat råber jeg til dig; lad min bøn nå dig, vend dit øre mod din klage! For min sjæl er mæt af ulykker, mit liv er nået til dødsriget, jeg regnes blandt dem, der er gået i graven, jeg er blevet som en mand uden kraft (vers 1-5).

Blandt de døde er jeg spærret ind, som de dræbte, der ligger i graven, dem, du ikke længere husker, for de er revet ud af din hånd. Du har kastet mig i den dybe grav, i det mørke dyb. Din vrede hviler tungt på mig, alle dine brændinger lader du skylle over mig.Mine bekendte har du taget fra mig og givet dem afsky fra mig; jeg er spærret inde , jeg kan ikke komme ud. Mit øje er sløvet af lidelser, hver dag råber jeg til dig, Herre, og nu rækker mine hænder op imod dig. Gør du undere for de døde? Rejser døde sig og takker dig? Fortæller de i graven opm din troskab, i underverdenen om din trofasthed? Kender de i mørket til dine undere, i glemselens land til din retfærdighed” (vers 6-12).

 

Dødsriget er under Guds allesteds nærværelse og under hans altseende blik:

Salme 139,1-3:  -“Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke; du har rede på om jeg går eller ligger, alle dine veje er du fortrolig med” og Salme 139,7-8: – “Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, der du dér, lægger du mig i dødsriget er du der. Og Samle 139,23-24: – ” Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv mig, og kend mine tanker, se efter om jeg følger afgudsvej! Led mig ad evigheds vej!

 

Håbet om opstandelsen fra de døde og at Gud vil dømme menneskeheden med retfærdighed:

Salme 98,1-9:

-” Syng en ny sang for Herren, for han har udført undere; hans højre hånd og hellige arm har skaffet ham sejr. Herren har kundgjort sin frelse, for folkenes øjne har han åbenbaret sin retfærdighed. Han har husket på sin godhed og sin trofasthed mod Israels hus. Hele den vide jord har set vor Guds frelse (vers 1-3).

Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden, bryd ud i jubel og lovsang! Lovsyng Herren til citer, til citer og klingende spil, til trompeter og hornets klang, bryd ud i fryderåb for kongen, Herren! Havet med alt, hvad det rummer, skal larme, jorden og de, der bor på den. Strømmene skal klappe i hænderne, alle bjerge skal juble for Herren; for han kommer for at holde dom over jorden. Han holder dom over verden med retfærdighed og over folkene med retskaffenhed (vers 4-9)”.

 

Opvækkelsen af Lazarus:

Johannesevangeliet 11,40-44: – Jesus sagde til hende (Martha): ” Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed?” Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde: “Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig”. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst:

“Lazarus kom herud!”

Og den døde kom ud, med strimler af linned viklet om fødder og hænder og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem:” Løs ham og lad ham gå.”

 

Lazarus opvækkes. Painting in Frederiksborg Slotskirke
Lazarus opvækkes. Maleri i Frederiksborg Slotskirke bygget 1602-25. Foto 2013 af Erik K Abrahamsen.

 

Johannes Evangeliet 11, 23-27, Opvækkelsen af Lazarus:

-“Jesus sagde til hende:” Din bror skal opstå.” Martha sagde til ham: “Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag”. Jesus sagde til hende : ” Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?”. Hun svarede: ” Ja, Herre, jeg tror du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden”.”

Romerbrevet 6,8-10: -” Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve ham.  Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør; døden er ikke herre over ham mere. For den død han døde, døde han fra synden én gang for alle. Det liv han lever lever han for Gud.”

Paulus 2. Brev til Timotheus 1, 9-10:

-” Han (Gud) frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter sin egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evig tider siden, og som nu er åbenbaret ved vor frelser Kristi Jesu tilsynekomst, ved ham, der tilintetgjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet.”

 

Jesus underviser:

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Jesus teach. Painting in

Jesus teach. Painting in Frederiksborg Castle Church, Hillerød, North Sealand, Denmark.Fredriksborg Castle built 1602-25 by King Christian 4 (1588-1648), king of Denmark and Norway. Photo 2014 by Erik K Abrahamsen.

 

 

The 39 books in The Bible Old Testament are written in hebrew and aramaic. In 200-100 B. C. the 39 books in the hebrew bible were translated to greek and named Septuaginta.

The New Testament in the Bible includes 27 books are all written in greek between about 50-100 A.C.

 

The Bible´s Old and New Testament with its 66 books were translated to latin and syrian languages  from the greek text between 100-300 A.C. and about 400 A.C. Hieronymus translated the hebrew text in the 39 books of Old Testament to latin and translated the 27 books of new Testament from greek to latin. This translation to latin of all 66 books in the Bible by Hieronymus is named Vulgata.

 

In 1382 John Wycliffe translated the Bible to english.

Martin Luther translated New Testaments 27 books in 1522 and Old Testaments 39 books in 1534 from the original hebrew and greek text to german language.

In 1524 New Testament was translated to danish and in 1550 the whole bible, Old and New testament “King Christian 3. Bible” was translated to danish.

In 1611 King James Bible was printed in english language translated from the original text in hebrew and greek.

 

Hades is the greek word of grave, place of death and gates of death and is used 10 times in the 27 book of The Bible´s New Testament. In the 39 books of The Bible´s Old Testament the hebrew word sheol are used 65 times and translated to the word hades.

 

 

Hvordan kom døden ind i menneskeslægten?

1. Mosebog 1,27:

-“Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: “Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!””.

 

Mennesket skabt i Guds billede betyder at dets personlighed FØR Syndefaldet var retfærdig, hellig og fuld af kundskab og visdom.

 

Mennesket – mand og kvinde blev skabt for at leve i en nær relation med Gud den Almægtige for at høre Guds stemme og med menneskets  fri vilje adlyde og gøre Guds vilje:

1. Mosebog 2,15-17:

-“Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling: “Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!”.

 

 

Adam og Eva adlød ikke Guds stemme. De spiste af træet til kundskab om godt og ondt – de syndede mod Guds vilje ved at følge deres egen vilje  og lyttede ikke til Guds vilje, bud og vejledning.

Menneskets synd betyder oprør mod Guds vilje, ikke at lytte til Guds stemme og ikke at adlyde Guds talte ord.

I Det Ny Testamente (Septuaginta) er SYND oversat fra det græske ord “hamartia”, som betyder at gå fejl af sit mål, “anomia”, som betyder lovløshed og “paraptoma”, som betyder at bryde Guds Lov.

 

Syndefaldet:

Adam og Eva syndede mod Gud ved ikke at adlyde Guds talte ord og blev af Gud Herren  dømt og adskilt fra deres nære relation til Gud Herren. Denne adskillelse betød DØD og deres liv blev fyldt af frygt og skyld med sorg, smerte, isolation og fortvivlelse til følge. Denne begivenhed hedder SYNDEFALDET og er Gud Herrens VREDE mod Adam og Eva samt alle deres efterkommere af menneskeheden ned gennem hele verdenshistorien frem til idag.

 

Men Gud Herren gav et talt HÅB til hele menneskeheden til alle tider i 1. Mosebog, kapitel 3 vers 15:

Da sagde Gud Herren til slangen (1. Moseborg 3,14a):

-“Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen (1. Mosebog 3,15).”

Disse ord udtalt af Gud Herren åbenbarer kampen mellem Gud og Guds modstander Satan: ONDSKABEN – som den åbenbarer sig gennem hele verdenshistoriens begivenheder og i alle menneskers hjerter helt frem til idag. “Hendes afkom vil knuse slangens hoved” – et LØFTE som blev opfyldt gennem Jesus Kristus SEJR gennem Jesus frivillige død på Golgata Kors.

 

Frederiksborg Slotskirke bygget 1602-25, Hillerød, Danmark:

 

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Frederiksborg Slotskirke bygget 1602-25, Hillerød, Danmark. Foto 2013 af Erik K Abra
Frederiksborg Slotskirke bygget 1602-25, Hillerød, Danmark. Foto 2014 af Erik K Abrahamsen.

 

Den efterfølgende tekst har jeg skrevet på engelsk og jeg vil oversætte den til dansk så snart som muligt. Kh Erik

 

Revelation (Apocalypse of Jesus Christ) chapter 12, verses 7-12:

-“And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down – the ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. Then I heard a loud voice in heaven say:

“Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God, and the authority of his Christ. For the accuser of our brothers, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony; they did not love their lives so much as to shrink from death. Therefore rejoice, you heavens and you who dwell in them! But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury, because he knows that his time is short.””

Revelation (Apocalypse of Jesus Christ) chapter 19, verses 5-10:

-” Then a voice came from the throne, saying: “Praise our God, all you his servants, you who fear him, both small and great!” Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters and like loud peals of thunder, shouting: “Hallelujah! For our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give him glory! For the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear” (Fine linen stands for the righteous acts of the saints.) Then the angel said to me, “Write: “Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb!” And he added, ” These are the true words of God.” At this I fell at his feet to worship him. But he said to me, ” Do not do it! I am  a fellow-servant with you and with your brothers who hold to the testimony of Jesus. Worship God! For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.”

 

 

THE GRAVE (Sheol/Hades):

 

The  Grave (Sheol in hebrew and Hades in greek) is in Old Testament (Torah) and in New Testament is the place, where unrighteousness souls and righteousness souls are kept in a intermediate presence until the resurrection and the final judgement.

In Old and New Testament the Grave (Sheol/Hades) is divided in two strictly separated places:

one place for those unrighteous souls, who under the Old Covenant in Old Testament have ignored the will of God through the LAW and the prophetic preaching/teaching and those souls, who in the New Covenant have rejected God´s grace through Jesus Christ and his dead on Calvary Cross,

and another place where the righteous souls under The Old Covenant (The Law in Torah) i Old Testament and the righteous souls of The New Covenant: souls who have repent from their sins, received Jesus Christ in their hearts (being born again, See John 3,1-36), believed in the salvation through fulfillment of the atonement death of Jesus Christ on Calvary Cross, his resurrectionhis ascension (event foretold of Jesus Christ before his death on Calvary Cross), that Jesus Christ is sitting at right hand of God the Father on His Throne in Heaven and Jesus Christ from God The Father have received all power on earth and in heaven and had got the ultimate authority to execute the FINAL JUDGEMENT of all unrighteousness and righteousness souls of all times (All events foretold of Jesus Christ before his death on Calvary Cross).  All the righteous jews and gentiles souls in Paradise were on the Ascension of Jesus Christ lead by him from the place of Paradise in the grave (sheol/hades) to the throne of God The Father and the Lamb Jesus Christ in Heaven.

 

The Rich Man and Lazarus (Luke 16, 19-31) – this teaching of Jesus is NOT a parable, but with its informations of named persons and places its a teaching of what is in existence in real time :

-“There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At the gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man´s table. Even the dogs came and licked his sores.

The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham´s side. The rich man also died and was buried. In hell (Verse 23, GRAVE translated from greek word Hades, my note Erik K Abrahamsen), where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. So he called to him, “Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire.

But Abraham replied, “Son, remember that in your lifetime you received your good things,while Lazarus received bad things, but now he is comforted here and you are in agony. And besides all this between us and you a great chasm has been fixed, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us.

“He answered, “Then I beg you, father, send Lazarus to my fathers house, for I have five brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment.”

Abraham replied,” They have Moses and the Prophets; let them listen to them.”

“No, Father Abraham, he said, “but if someone from the dead goes to them, they will repent.”

“He said to him, “If they do not listen to Moses and the Prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead.”

Note by The NIV  Study Bible, New International Version, Hodder & Stoughton, 1990, Zondervan Corporation to verse 23 in Luke chapter 16:  “Hades includes the torment that characterises hell (fire, Rev 20,10; agony, Rev 14,11; separation. Mt 8,12).

 

 

PARADISE – the place in Grave (Sheol/Hades) of bliss and rest between death an resurrection:

The Crucifixion, Luke 23,42-43:

– Then he said, ” Jesus, remember me when you come into your kingdom.

Jesus answered him, ” I tell you the truth, today you will be with me in paradise”.

 

Between Jesus death on Calvary Cross  and his resurrection on the third day Jesus went to the grave (Sheol/hades) and preached for the unrighteous and righteous souls:

1. Peter 3,18-20a:

-For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive by the Spirit, through whom also he went and preached to the spirits in prison who disobeyed long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built.

On Jesus Christ Ascension (Luke 24,50-53) Jesus delivered all the righteous souls from Old  Covenant´s Torah and The Law and New Covenant initiated on Jesus Christ Death on Calvary Cross from the strict separated place called Paradise of The Grave (Sheol/Hades) and  lead all righteous souls from Paradise (Grave sheol/hades) to the Throne of God the Almighty in Heaven:

Revelation (Apocalypse of Jesus Christ) chapter 1, verses 17-18:

– Then he placed his right hand on me and said: “Do not be afraid. I am the First and the Last. I am the Living One; I was dead, and behold I am alive for ever and ever! And I hold the keys of death and Hades”.

 

The Altar in Heaven:

Revelation (Apocalypse of Jesus Christ), 6,9-11:

-“When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained. They called out in a loud voice, “How long, Sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood? Then each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer, until the number of their fellow-seevants and brothers who were to be killed as they had been was completed.”

see also: Revelation 8,3 : – “on the golden altar before the throne“, and Revelation 9,13: – “and I heard a voice coming from the horns of the golden altar that is before God.

 

 

Frederiksborg Slotskirke bygget af Kong Christian d, Konge od Danmark og Norge 1588-1648:

 

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size:

 

Fredensborg Castle Church built 1602-
Fredensborg Castle Church built 1602-25. Foto 2014 af Erik K Abrahamsen.

 

 

The resurrection at the last day of all dead souls – righteous and unrighteous, where mans soul and spirit will be given a eternal resurrected body:

John 6,35: – “Then Jesus declared, “I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty.” John 5,37-40: – ” All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never drive away. For  I have come down from heaven not to do my will but to do the will of him who sent me. And this is he will of him who sent me, that I shall lose none of all he has given me, but raise them up at the last day. For my Father´s will is that everyone who looks to the Son and believe in him shall have eternal life, and I will raise him up at the last day.”

Acts 17,30-31: – ” In the past God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of all this to men by raising him from the dead.”  “The man he has appointed” = Jesus, The Son of Man. See also: Daniel 7,13-14: -” In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man coming with clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory and sovereign power; all peoples, nations and men of every language worshipped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed.” See also “Son of Man” Mt. 25,31-46; Acts 10,42.

Revelation (Apocalypse of Jesus Christ) 21,4: – ” He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away”. He who was seated on the throne said, “I am making everything new!” Then he said, “Write this down, for these words are trustworthy and true.” He said to me: “It is done, I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. To him who is thirsty I will give to drink without cost from spring of the water of life. He who overcomes will inherit all this, and I will be his God and he will be my son”.

The Resurrection of the Dead, 1 Corinthians 15,12-58:

1 Corinthians 15,42-49. – “So will it be with the resurrection of the dead. The body that is sown is perishable, it is raised imperishable; it is sown in dishonour, it is raised in glory; it is sown in weakness, it is raised in power; it is sown a natural body, it is raised a spiritual body.

If there is a natural body, there is also a spiritual body. So it is written: “The first man Adam became a living being”; the last Adam, a life-giving spirit. The spiritual did not come first, but the natural, and after that the spiritual. The first man was of the dust of the earth, the second man from heaven. as was the earthly man, so are those who are of the earth; and as is the man from heaven, so also are those who are of heaven. As just as we have borne the likeness of the earthly man , so shall we bear the likeness of the man from heaven.”

 

 

The souls (their soul and spirit) of all true believers in past, presence and future are in heaven after Jesus Christ opened the Grave (Sheol in hebrew and hades in greek) after his Atonement Death on Calvary Cross, his Resurrection and his Ascention to the throne of God Almighty in Heaven:

Jesus prays for all believers to be with him:

John 17,1-5: – After Jesus said this, he looked towards heaven and prayed: “Father, the time has come. Glorify your Son, that your son may glorify you. For you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those you have given him. Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began”.

John 17,24: -“Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world.”

-“Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made y0u known to them, and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them”, John 17,25-26.

 

 

All true believers are in the presence of  the Throne of God and the Lamb in Heaven:

144.000 sealed jews through the covenant of the Old Testament (Torah), 12 x 12 x 1000 = complete x complete x 1000 = methafor numbers:

Revelation (Apocalypse Christ) 7, 3-4: -“Do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of our God.” Then I heard the numbers of those who were sealed: 144.000 from tribes of Israel.

The Great Multitude in White Robes, Revelation (Apocalypse of Jesus Christ), 7, 7-17:

-“After this I looked and there before me was a great multitude that no-one could count, from every nation, tribe, people and language, standing before the throne and in front of the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hand. And they cried out in a loud voice: “ Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb.”

-“All the angels were standing round the throne and around the elders and the four living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshipped God, saying. ” Amen! Praise and glory and wisdom and thanks and honour and power and strength be to our God for ever and ever. Amen!”

-Then one of the elders asked me, ” These in white robes – who are they, and where did they come from? ”

-I answered, “Sir, you know.” And he said, “These are they who have come out of the great tribulation; they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore,

“they are before the throne of God and serve him day and night in his temple; and he who sits on the throne will spread his tent over them. Never again will they hunger; never again will they thirst. The sun will not heat upon them, nor any scorching heat. For the lamb at the centre of the throne will be their shepherd; he will lead them to springs of living water. And God will wipe away every tear from their eyes.”

 

The true believers of Jesus Christ are always in the presence of God – alive here on earth with body, soul and spirit (See: 1 Thessalonians 5,23-24) and when they die and leave their body they are instantly with their soul and spirit in the presence of God the Almigthy and The Lamb Jesus Christ on the throne in Heaven:

The Stoning of Stephen, Acts 7,54-56:

-“When they heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus stand at the right hand of God. “Look,” he said, “I see heaven open and the Son of Man standing at right hand of God.”

Notes to above text:

1. Thessalonians 5,23-24: -“May God himself, The God of Peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful and he will do it”.

Revelation (Apocalypse of Jesus Christ) 3,19-22: -“Those whom I love I rebuke and discipline. So be earnest, and repent. Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me. To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.”.

Revelation (Apocalypse of Jesus Christ) 4,1-2: -“After this I looked, and there before me was a door standing open in heaven. And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, “Come up here, and I will show you what must take place after this.” At once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it.

Note to Revelation 3,20: “Here I am”:

Exodus 3,11-15 Moses and the Burning Bush:

-” But Moses said to God,”Who am I, that I should go to Pharaoh and bring the Israelies out of Egypt?” And God said, ” I will be with you. And this will be the sign to you that it is I who have sent you: When you have brought the people out of Egypt, you will worship me on this mountain.” Moses said to God, ” Suppose I go to the Israelites and say to them, ” The God of your fathers has sent me to you, and they ask me, “What is his name?”  Then what shall I tell them?” God said to Moses, “ I AM WHO I AM. This is what you are to say to the Israelites: I AM has sent me to you.”  God also said to Moses, ” Say to the  Israelites, The LORD, the God of your fathers – the God of Abraham, The God of Isaac and the God of Jacob – has sent me to you. ” This is my name for ever, the name by which I am to be remembered from generation to generation.”

Note to Exodus 3,15 The LORDThe Hebrew for this name is Yahweh, (See note in The NIV Study Bible, New International Version, Hodder & Stoughton, London, Sidney, Auckland Toronto, 1990.

 

 

Jesus Kristus på Golgata Kors:

 

The following text is extracts from my article in my homepage danculture.dk category “Spiritualitet”:

“How to understand Jesus teaching about being born again and his freely sacrificing death on Calvary Cross”:

 

COPY START:

 

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Jesus Christ on Calvary Cross. FrederikPhoto 2013 by Erik K Abrahamsen.
Jesus Christ på Golgata Kors. Frederiksborg Slotskirke opført 1602-25 af Kong Christian den 4 (1588-1648). Photo 2013 by Erik K Abrahamsen.

 

Why did Jesus die his freely sacrificing death on Calvary cross?

 

Jesus died on Calvary cross to pay the price for all sins mankind have done, do and will do in the future. 

Romans 5,12: -Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin and in this way death came to all men, because all sinned – for before the law was given, sin was in the world. But sin is not taken into account when there is no law.

1. Timothy 2,3-6: – This is good, and pleases God our Saviour, who want all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all men — the testimony given in its proper time.

1. John 2,1-2: – My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defence — Jesus Christ, the Righteous One. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for sins of the whole world.

 

The atonement death of Jesus Christ on Calvary cross:

Hebrews 9,26-29: – But now he (Christ) has appeared once for all at the end of ages to do away with sin by the sacrifice of himself. Just as man is destined to die once, and after that to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many people; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him.

 

 

Jesus died for you personally. Jesus payed the price for your sin, so you can stand righteousness before God in your life here on earth and in your final judgment before God. 

Corinthians 5,21: – God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God, and 1. Corinthians 1,30: – It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom, holiness and redemption.

Romans 3,21-25: – But now a righteousness from God, apart from law, has been made known, to which the Law and the Prophets testify. This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God and justified by the grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented him as a sacrifice of atonement, through faith in his blood.

 

God is holy and all mankind is sinful.  To receive forgiveness of your sins you need a perfect sacrifice, where holy blood is involved. That perfect sacrifice did Jesus, when he voluntary exposed his holy blood on Calvary cross. God the Almighty accepted the sacrifice of his beloved Son Jesus Christ and rose Him – the Son of Man from the grave.

Ephesians 2,13-18: – But now in Christ Jesus you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. (verse 14) For he himself is our peace, who has made the two one and destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by abolishing in the flesh the law with its commandments and regulations. His purpose was to create in himself one new man out of the two, thus making peace, and in this one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. For through him we both have access to the Father by one Spirit. (See note 2,14the two. Believing Jews and believing Gentiles. barrier…dividing wall. Vivid description of the total religious isolation Jews and Gentiles experienced from each other. hostility. Between Jews and Gentiles. Source: The  NIV Study Bible, New International Version, Hodder & Stoughton, Copyright 1985 by The Zondervan Corporation.)

Romans 16,25-27: Quote) – Now to him who is able to establish you by my gospel and the proclamation of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery hidden for long ages past, but now revealed and made known through the prophetic writings by the command of the eternal God, so that all nations might believe and obey him – to the only wise God be glory for ever through Jesus Christ! Amen (Unquote). (mystery. see note Romans 11,25: (Qoute) mystery. The so-called mystery religions of Paul´s day used the Greek word (mysterion) in the sense of something that was to be revealed only to the initiated. Paul himself, however, used it to refer to something formerly hidden or obscure but now revealed by God for all to know and understand ( Romans 16,25; 1 Co 2,7; 4,1, 13,2; 14,2; 15,51; Eph 1,9; 3,3-4,9; 5,32; 6,19; Col 1,26-27; 2,2; 4,3; 2 Th 2,7; 1 Ti 3,9 and 16. The Word is used of (1) the incarnation (1. Ti 3.16; see note there), (2) the death of Christ (1. Co 2,19, NIV text note;2;7 ” secret wisdom”), (3) Gods`s purpose to sum up all thing in Christ (Eph 1,9) and especially to include both jews and Gentiles in the NT church (Eph 3,3-69, (4) the change that will take place at the resurrection (1. Co 15,51), and (5) the plan of God by which both Jew and Gentile, after a period of disobedience by both, will by his mercy be included in the kingdom (v. 25). Source: The  NIV Study Bible, New International Version, Hodder & Stoughton, Copyright 1985 by The Zondervan Corporation.)

 

Jesus appears to the disciples after his resurrection (Luk 24,36-49):

– He (Jesus) said to them,” This is what I told you while I was still with you: Everything must be fulfilled that is written about me in the Law of Moses, the Prophets and the Psalms”(Luke 24,44).

-Then he opens their minds so they could understand the Scriptures. He told them,”This is what is written: The Christ will suffer and rise from dead on the third day, and repentance and forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning in Jerusalem. You are witnesses of these things. I am going to send you what my father has promised, but stay in the city until have been clothed with power from on high (Luke 24, 44-49).

 

Resurrection of Our LORD Jesus Christ from the grave:

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Resurrection of Our LORD Jesus Christ from the grave. Painting i Church of Frederiksborg Castle. Photo 2013 by Erik K Abrahamsen.

Resurrection of Our LORD Jesus Christ from the grave. Painting i Church of Frederiksborg Castle built 1602-25. Photo 2013 by Erik K Abrahamsen.

 

Jesus teaching about The Holy Spirit, the Counsellor (John 15,26 and John 16,7-11):

-“When the Counsellor comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me. And you also must testify, for you have been with med from the beginning”(John 15,26).

-But I tell you the truth: It is for your good that I am going away. Unless I go away, The Counsellor will not come to you; but if I go, I will send him to you. When he comes, he will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment: in regard to sin, because men do not believe in me; in regard to righteousness, because I am going to my  father, where you can see me no longer; and regard to judgment, because the prince of this world now stands condemned ( John 16,7-11).

 

The Ascension (Luke 24,50-53):

-When he had led them out to the vicinity of Bethany, he lifted up his hands and blessed them. While he was blessing them, he left them and was taken up into heaven. Then they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy. And they stayed continually at the temple, praising God (Luke 24,50-53).

 

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Ascention of jesus Christ. painting in Trinitatais Church, Copenhagen. Photo 2015 by Erik K Abrahamsen

Ascension of Jesus Christ. Text on the painting: “He lifted up his land and blessed them”, (Luke 24,50). Painting in Trinitatis Church built 1637-56, Copenhagen. Photo 2015 by Erik K Abrahamsen.

 

The Holy Spirit comes at Pentacost (Act 2,1-4):

-When the day of Pentacost came they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them (Act 2,1-4).

 

Peter addresses the crowd (Act 2,16-18):

-No, this is what was spoken by the prophet Joel (Joel 3,1-5):

“In the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, your old mens will dream dreams. Even on my servants, both men and woman, I will pour out my Spirit in those days and they will prophesy.

 

 

Salvation – to be born again:

To receive forgiveness of sins is a free gift, when you ask the Lord Jesus Christ directly.

Talk directly to Jesus and ask forgiveness of all your sins, repent from your sins in past life, ask the Lord Jesus Christ to clean your body, soul and spirit by his blood on Calvary Cross. Ask Jesus to save you and make Him your savior and Lord in your personal life. Ask the Holy Spirit to come into your heart and to make you holy.

When you have prayed this prayer you are born again.

 

To be baptized in The Holy Spirit:

Ask Jesus Christ to baptize you with the Holy Spirit.

The Holy Spirit will give you power and strength to live a holy christian personal life with strength, knowledge and wisdom.

The Holy Spirit within you, upon you and with you will give your christian life guidance and victory.

 

 

 

My christian testimony:

In july 2004 I wrote this article “Life with God” (Livet med Gud) published by Aglow International Danmark Aglow.dk  Aglow.org in folder in 2014, pages 1-32 (includes 7 christian testimonies):

“All nations touched – all hearts changed”, (Alle nationer berørt – Alle hjerter forvandlet), 2014:

 

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Folder "Alle nationer berørt - Alle hjerter forbandlet". My christian tesimony. Page 1 out of 4. Published by Aglow International 2014. Scanned 2015

 

Translation from danish with some additions, page 7:

LIFE WITH GOD

When God are with you in your personal life all around you and in you will be uplifted. Everything becomes more intense. Your experience of the beauty of nature multiplies. You receive an inner strength, where you keep both your legs on the ground, and because God is light He shine through the Holy Spirit in you. The Holy Spitit gives out light around you in a simple way. Its the presence of God with his love, peace and joy.

My christian background is roman catholic and protestant lutheran. When min lutheran father got married in march 1942 with my roman catholic mother, he should sign a contract with the roman catholic bishop in Copenhagen, that all expected children in their marriage should be baptized and brought up in the Roman Catholic Church. And so it became for me born 1945 and my two sisters born in 1943 and 1947. I learned early in my childhood to pray to God everyday – from I was 3-4 years old. From 1. grad to 9. grade 1952-61 in my private secular school I left all the lessons in lutheran christianity to attend catholic Catechism lessons by roman catholic priests in The Roman Catholic Church in Aarhus.  In four years from 1956-60 I served as mess-room boy under all sunday catholic messes in my local Church in Aarhus. My home as a child was free, conservative, open for all kind of discussions and an atmosphere of humor, love and joy surrounded me in my childhood. I and my two sisters participated in  all kinds of sports, dance and attended classical-, modern jazz- and popular concerts. This spare-time occupation has followed me all years – even  today.

 

Page 8:

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Translation from danish with some additions, page 8:

My father died in 12. november 1962, when I was 17 years old. His death – only 60 years old – provoked a crisis of grief in my life. I stopped being an active member of the Roman Catholic Church and after several discussions with the local catholic priests on subjects in the catholic faith i became atheist. In second and third year in High School I used my spare-time to read litterature to find a meaning and direction for my life. I became student with mathematics, physics and chemistry as main subjects in june 1964.

From 19. august 1964 until 25. august 1965 I did my military service as marine soldier in The Royal Danish Navy. I was stationed 9 months  on Greenland Command (Grønlands Kommando) on Navel Base Grønnedal, Greenland from 1. november 1964 to 15. august 1965. My meeting with the nature of Greenland turned my thinking and feelings up and down of joy and love. Its beauty of its fjords, mountains, vegetations, animals, the ice cap, icebergs, the sky, northerns lights, the enormous night sky, the greenland people and their culture – all its genuineness, brutality and purity nearly knocked me down in complete fascination. So in spring 1965 I decided to travel hitchhiking around the world to experience with my own eyes and five senses instead through books and others peoples narratives.

Back home as a civilian in Denmark september 1965 I worked as to teacher until I and a friend departed to Germany 27. september 1965 hitchhiking with 600 U.S. Dollars in each of our pocket. In France  we worked 2 weeks in vineyards to earn money for our journey and tried to get work as seamen on cargo ships in Marseilles and Genoa without success.  But we were  two lucky guys in Rotterdam,  Holland, where a seamen´s employment bureau offered us work on a danish cargo ship sailing out from Hamburg to New York. We left Hamburg 25. november 1965 with a hire 100 U.S. Dollars per month with free food and logi. From New York we sailed to Santo Domingo, Dominican Republic in Caribbean Sea. With 6000 tons raw sugar we passed The Mexican Gulf to New Orleans and arrived and celebrated New Year in Bourbon Street in french quarter. In beginning of January 1966 we sailed south of Florida´s Key West to Baltimore and Philadelphia and arrived to Brooklyn, New York 20 january 1966. We stayed 2 weeks in New York before we departed over the Atlantic Ocean to Mediterranean Sea and arrived to Genoa, Italy 2o. february 1966. From Italy we sailed to Port Said in Egypt and passed through Suez-Canal to Red Sea and arrived to Port Sudan. Then we sailed south of Arabia into Persian Golf to Kuwait and discharged in Khorramshar (Iran), Basra (Iraq), Abadan( Iran), Ramman (Arabia) and Bahrein. In beginning of april 1966 we sailed on the same route through Suez Canal back to Genoa in Italy. Here 15. april 1966 we payed off and traveled 18.april 1966 by train through Yugoslavia and Greece directed to Istanbul in Turkey to start our journey to Asia. The next 4-5 months we hitchhiked and traveled with busses, trains, passenger boats and by air to Ankara, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Singapore, Thailand, Manila, Hong Kong, Japan and home through Sovjet Union and Sweden to Denmark arriving in Copenhagen 5. september 1966. In all visiting countries we were welcomed with hospitality and love from the local population.

 

Page 9:

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Folder "Alle nationer berørt - Alle hjereter forva

 

Translation from danish with some additions, page 9:

In 1967 Beatles traveled to India and became fascinated by the Hinduism Religion. In 1968 the Indian “meditation wave” arrived to Denmark. I attended a meeting with followers of the movement Transcendental Meditation (T.M.) and I thought “maybe it was something for me”. Why should it hurt me? I decided to be member of T.M., became initiated and receive a personal mantra in the first week of april 1968. I did not know or fully understood, that my decision to be initiated was a spiritual initiation to an indian Guru. From 1968 until 1972 I meditated periodic. In june 1972 I stopped my membership of T.M. and stopped my mediation and have never practiced meditation since. Later in my life I should experience, that my initiation to T.M. was a spiritual bondage, which was not truth or healthy. And upon that – when I visited Thailand in july 1966 and stayed 18-21 july 1966 among hill-tribes in the jungle near Chiang Mai I was foretell by a fortune teller, who was passing through to visit and help the local medicine-man. Later from 1980-87 I read and practised spiritual exercises of the New Age Movement: work out my horoscope, swing of a pendulum, reading in Tarok cards and my hands.

In may 1987 when I lived in Copenhagen God called on me to give my life to his Son Jesus Christ, but it was difficult for me to receive Gods grace, love and peace. Since april 1970 I believed that Jesus Christ was the Way, the Truth and the Life but I did not understand Jesus Christ divinity. And I wanted to control my own life in wide personal areas – I would not surrender my life 100% to God. That produces sin in my life – sins I did not confess to God. But in may, june and july 1987 I experienced that God said to me, that my repentance was a decision about life or death. In the first week of July 1987 The Holy Spirit led my in contact with born again  charismatic christians. From 7-11 july 1987 I attended a christian rally in Mariager, Jutland, Denmark organized by the pentecostal Movement in Denmark. 3  priests gave me a lesson in the spiritual gifts of the Holy Spirit (1. Corinthians chapter 12 and Ephesians chapter 4). They made a spiritual judgment of my 20 years involvement in occult practices and told me, that this occult practices are idolatry and have to be confessed to God. On 8. july 1987 together with the 3 priests I confessed and mentioned as sins to God all the different occult practices I had been involved in all my life. I repented and ask Jesus Christ to forgive me and to save me and invited Jesus Christ into my heart. Gods grace, love, peace, freedom and joy came into my body, soul and spirit instantly. The next day 9. july 1987 I was healed by The Holy Spirit and at the same time received the baptism in the Holy Spirit  and spoked in spiritual tongues. When I returned back to Copenhagen God told me to get rid of and clean my home from all New Age and occult idols and  litereture. I obeyed God and destroyed all idols in my life. 9. august 1987 I was baptized in water and 1. september 1987 – 1. june 1988 I was a full-time student in the pentecostal bible school “Elim” in Copenhagen.

Life in relation to God, is a life where all your personality becomes vital and God shows you how great and beautiful your life on earth is. Your life has been given to you as a gift from a loving God, who’s intention is to give you the best and to develop all your potentials – your talents and your inner character. This is a process, which The Holy Spirit every day cultivate in cooperation with you the rest of your life.

 

 

Page 10

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

 

Translation from danish with additions of page 10:

From the moment, when God create you to existence in your mothers womb you became a living soul with eternal existence. Its the seriousness in your life. You have eternal existence.

And God has decided, that it is during our life here on earth, that each of us shall make the decision, whether we want to live with God or not. Life with God is through Jesus Christ. He has been human being as you and me. So Jesus Christ knows what it is to be a human being. Thats why I am confident, that Jesus Christ from God has been given the authority of the final judgment of my life. It is Jesus Christ who will say the last words to me in relation to the living of my entire life. And I know that He’s Judgment is truth and that I must agree to his words. Jesus Christ is gracious and compassionate, but He is also righteous. Thats why I know that he’s judgment is truth.

See Philippians, 25, 5-11:

“- Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:

Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death – even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every names, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongued confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.” (Finish of translation from danish of my article “Life with God” in folder “All nations touched – all hearts changed” (“Alle nationer berørt – Alle hjerter forvandlet”), pages 7-10, published by Aglow International Danmark 2014).

 

Oversigtstegning over vor rejserute gennem 1 år fra 27. september 1965 til 5. september 1966:

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

 

 

 

Copenhagen Cathedral “Domkirken”, Copenhagen – built 1811-29 by architect C. F. Hansen:

Tekst på soklen som Kristusfiguren står på: “KOMMER TIL MIG”.

Se også: Matthæusevangeliet 11,28-30: – “Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let”.

 

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Domkirken in Copenhagen builded 1811-29 by architect C. F . Hanseb. Sculptur by Bertel Thorvaldsen: Chrtistus. Photo 2014 by Erik K Abrahamsen

Domkirken i Copenhagen opført i klassicistisk stil 1811-29 af arkitekt C. F . Hansen. Stående Kristusfigur udført 1821-24 af billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770-1844). I forgrunden ses døbefont udført af Bertel Thorvaldsen 1827-28. Photo 2014 by Erik K Abrahamsen.

 

May God help you to understand the salvation by Jesus Christ and the wonderful life in close relation to God through his Son Jesus Christ.

I pray for you, that you will give your life to Jesus Christ and learn to know God and experience his forgiveness, love, freedom and holiness.

Ask Jesus Christ to save you and and let Him  fill your heart with the Holy Spirit.

Pray and read in the text of the Bible daily :

Matthew 6,6: (Jesus) – But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who sees what is done in secret, will reward you.

Talk to God as to a father, to Jesus Christ as a friend and led the Holy Spirit guide you in your daily life and your service to God.

Ask The Holy Spirit to reveal to you about sin in your daily life – if so then confess this sin to God, repent and ask Jesus Christ to forgive you. Receive His forgiveness and His grace and fill your body, soul and spirit with the Holy Spirit and let the blood of Jesus Christ shed on Calvary cross cleanse you and heal your entire body, soul and spirit. Do it every day – take time for pray  and bible study“go into your room, close the door and pray to your Father”, (Matthew 6,6).

 

Your POSITION IN CHRIST: The moment you have prayed to God to be saved by the blood of Jesus Christ shed on Calvary Cross your position before God the Almighty is that your are RIGHTEOUS – you are justify by the atonement sacrifice of Jesus Christ on Calvary.

See John 15,3-5: – You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself; it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me.

 

Your CONDITION IN CHRIST the rest of your life here on earth is a PROGRESS – your SANCTIFICATION, where the Holy Spirit in companion with you develop your CHARACTER (it is your intellect, feelings and will) to be Holy. When you are a born again christian the Holy Spirit dwells inside your body, soul and spirit and produces the FRUITS of The Holy Spirit: LOVE, JOY, PEACE, PATIENCE, KINDNESS, GOODNESS, FAITHFULNESS, GENTLENESS and SELF-CONTROL, see Galatians 5,22.

 

Domkirke, Vor Frue Kirke i København bygget 1811-28 af arkitekt C. F. Hansen:

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Main Cathedral of Copenhagen "Vor Frue Kirke". Built 1811-28
Domkirken “Vor Frue Kirke” i  København.Built 1811-28 af arkitekt C. F. Hansen. Foto 2014 af Erik K Abrahamsen.

 

 

The BLESSING of salvation:

PSALM 32 (verses 1-2): – Blessed is he whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sin the LORD does not count against him and in whose spirit is no deceit.

PSALMS 32 (Verses 8-11): – I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you and watch over you. Do not be like the horse of the mule, which have no understanding but must be controlled by bit and bridle or they will not come to you. Many are the woes of the wicked, but the LORD´s unfalling love surrounds the man who trusts in him. Rejoice in the LORD and be glad, you righteous; sing, all you who are upright in heart!

 

May God bless you, that you will receive from the Holy Spirit the understanding, knowledge and wisdom of the sacrifice of Jesus Christ on Calvary Cross.

And may Jesus Christ show to you his love, grace, forgiveness and salvation.

And may God call you to open your heart and give your life to His Son Jesus Christ, Revelation 3,20: – (Jesus) “Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me”.

Philippians 4, 4-7; – Rejoice in the LORD always, I will say it again: Rejoice! Let your gentleness be evident to all.The LORD is near. Do not be anxious about anything, but in every thing, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

 

Jesus second coming:

Hebrew 9,26b – 28: -“But now he has appeared once for all at the end of the ages to do away with sin by sacrifice of himself. Just as man is destined to die once, and after that to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many people; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him”.

Matthew 24,42: -“Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come” and Mathew 24,44:-” So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him”.

Luke 21,36: -“Be always on the watch, and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man”.

Revelation (Apocalypse of Jesus Christ) 22,7: – “Behold, I am coming soon! Blessed is he who keeps the words of the prophecy in this book” and Revelation 22,12:- “Behold, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, The Beginning and the End. Blessed are those who wash their robes, that the may have right to the tree of life and may go through the gates into the city”.

Revelation (Apocalypse of Jesus Christ) 22,17: -” The Spirit and the bride say,”Come!” And let him who hears say, “Come!” Whoever is thirsty, let him come; and whoever wishes, let him take the free gift of the water of life”.

Revelation (Apocalypse of Jesus Christ) 22,20-21: -“He who testifies to these things says, “Yes, I am coming soon.” Amen. Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus be with God´s people. Amen”.

 

COPY FINISH.

 

 

Source and literature:

The NIV Study Bible, New International Version, Hodder & Stoughton, Copyright 1985 by Zondervan Corporation.

Bibelen, Den hellige Skrifts kanoniske Bøger, Autoriseret af Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2, Det Danske Bibelselskab, København 1992.

Bibelen, eller Den hellige Skrift, Det gamle og det nye testamentes kanoniske boker, Oslo, Det Norske Bibelselskabs Forlag, 1952.

Die Heilige Schrift, Aus dem Grundtext übersetz, Verlag R. Brockhaus Wuppertal-Elberfeld, 1952.

The Complete Biblical Library, 1965,1977,1986, by Thoralf Gilbrant og Tor Inge Gilbrant. Norsk udgave: Illustreret Bibelleksikon 1965-69 og 1986, Thoralf Gilbrant og Tor Inge Gilbrant, Leksikon Bind 1-7 og Ordbok 8-10.

Concise guide to today´s religions, Josh Mc Dowell and Don Stewart, Campus Crusade for Christ, Scripture Press Foundation (UK)LTD, England, 1988.

 

In my article:

“How to understand Jesus teaching about being born again and his freely sacrificing death on Calvary Cross” (See my homepage Danculture.dk and click on category “Spiritualiy”) I have written my christian testimonyhow I got free of occult bondages from the powers of darkness of the false religions Hinduism, Buddhism and New Age. Under my one year hitchhike around the world 1965-66 I got involved in foretelling on my visit and stay in the home of a hill tribe medicine man practicing shamanism in the jungle near Chiang Mai in NorthThailand 18-21. july 1966. In 1968 I became initiated to the false religion Hinduism through The Trancendental Meditation Movement (T.M.). In may, june and july 1987 God called me to give my life to his son Jesus Christ and with help form 3 charismatic priest and the charisma gifts of The Holy Spirit I was delivered the 8. july 1987 from the powers of darkness and received the salvation by God the Father, God the Son and God the Holy Spirit in the name of Jesus Christ through his sacrifice on Calvary Cross and was filled with his peace, freedom, love and joy in my heart.

About my visit to Chiang Mai, North Thailand the 18. – 28. july 1966 you can read in my article “Visiting Hill Tribe White Maew Group near Chiang Mai july 1966”. Click on my homepage Danculture.dk in cathagory “Spiritualitet” and then click “Older Entries”.

 

Helligåndskirken bygget 1582-94 Middelalderbygningen, 1620 våbenhus,1672 Griffenfeld gravkapel, 1878-80 spir. Kirken var oprindelig del af Helligåndshospitalet opført 1295.

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

The Church of the Holy Spirit, Helligåndskirken builded
Helligåndskirken opført 1582-95, København. I forgrunden døbefont udført 1827 af billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Foto 2014 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Artiklen fortsættes senere hvor jeg oversætter hele min engelske tekst til dansk.

 

 

Tekst og fotos Copyright Erik K Abrahamsen 2016

All rights reserved

 

Melby, North Sealand, Denmark 27. june 2016.

 

Best wishes

Erik

 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *