Fadervor – bønnen der udtrykker alt i relationen mellem Gud og mennesket

Our Father – The  Lord´s Prayer which express all in the relationship between God and mankind.

Fadervor er den vigtigste bøn, som Jesus lærer sine disciple dengang og til alle tider.

Bønnen er en del af Jesus undervisning i Bjergprædiken i Matthæusevangeliet kapitel 5-7.


Tekst og foto af Erik K Abrahamsen.

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem (Matthæusevangeliet, kapitel 5, vers 1-2):


Vesterhavet (North Sea) mellem Blokhus og Løkken i Nordjylland, Danmark. Foto er taget i retning nord med stranden ud for Løkken i det fjerne. Klik på billederne og brug din zoom kontrol og du ser billederne i fuld skærmstørrelse. Foto: 12 july 2011


– Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din Fader, som er i det skjulte. Og din fader , som ser i det skjulte, skal lønne dig (Matthæusevangeliet, kapitel 6, vers 6).

– Derfor skal i bede således (Mattæusevangeliet, kapitel 6, vers 9-15):


Vor Fader, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.


For tilgiver i menneskene deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer.

Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser (Citat slut).


Den følgende tekst som er en kommentar til bønnen Fadervor har jeg skrevet i december 1987 og offentligøres her for første gang:


INDLEDNING:

Vor Fader, du som er i himlene

Jeg har en far i himlen. Min Gud og skaber er min far = min relation til Gud – mit forhold til Gud.  Jeg er hans barn og han elsker mig,  som sit barn.  Jeg har barnekår hos Gud (Romerbrevet, kapitel 8 vers 15: Abba-far). Det er et fuldstændigt tæt og nært forhold, som Jesus her lærer os, at vi skal have til vor Gud.  Det er Jesus, som åbenbarer Gud som vor Far. Men vi er ikke KUN små børn, vi har også sønnekår med forpligtigelser (Efeserbrevet, kap. 1 vers 5, engelsk oversættelse: sønnekår). Det betyder bl. a. at Gud tager os alvorligt.

1.  BØN:

GUDS NAVN: Helliget være dit navn

Gud er HELLIG – hans navn er helligt. Dette er Guds største egenskab. “The HERREN er Hellig” ( 3. Mosebog, kapitel 20 vers 26) og ” De råbte til hverandre: Hellig, hellig hellig er Hærskares HERRE, al jorden er opfyldt af hans herlighed” (Esajas, kapitel 6 vers 3). Gud-Fader, Gud-Søn og Gud-Helligånd er HELLIG, HELLIG, HELLIG. Gud er een (5. Moseborg, kapitel 6 vers 4) og dog tre: Første, anden og tredje person i GUDDOMMEN. Gud er uden synd – fuldkommen REN og Gud hader synd. Men vi syndige mennesker er forligt med GUD gennem hans Søn og ved Jesu blod på Golgata kors. Når vi bekender vor synd og beder om tigivelse er vi renset i Jesu blod,  jævnfør Kobberalteret i Åbenbaringsteltet og Kobberkarret = Guds Ord i det vi spejler os. Da kan vi nærme os Gud og komme Ham helt nær i bøn og lade “røgelsen” (vor bøn) stige op til vor far. Da er vi rene i Kristus og har samfund med vor Far, som er hellig.

2. BØN:

GUDS RIGE: Komme dit rige

a. Komme dit rige i vort liv her på jorden:

Guds rige kommer til os, når vi tager imod Jesus Kristus som vor frelser og herre. Det har vi gjort, men vi skal gøre det dagligt – omvende os hver dag – lade os rense i Jesu blod – lade os korsfæste hver dag. Da og kun da er vi i vort liv fyldt med Guds Rige, som er FRED, GLÆDE og RETFÆRDIGHED. Det er vor velsignelse. Samtidig har vi Guds kraft i os gennem Helligånden og har del i Åndens frugter ( Paulus brev til Galaterne, kapitel 5 vers 22-25): “- Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse “, og  “- Lever vi i Ånden, da lad os også vandre i Ånden”.

b. Vi beder også om det kommende Guds Rige, hvor Guds retfærdighed  er sket fyldest ved Hans Søn Jesus Kristus. ( Åbenbaringsbogen, kapitel 22 vers 1-6: ” Og der skal ikke mere være noget, som er under forbandelse. Og GUDS og LAMMETS trone skal være i staden…”).

3. BØN:

GUDS VILJE: ske din vilje på jorden, som den sker i Himmelen

Guds vilje sker på jorden igennem Guds menighed – gennem Kristi legeme, hvorpå vi er indplantet (Efeserbrevet, kapitel 1-3): Os i Kristus). Vi er jordens salt- vi er verdens lys og Gud ønsker at udføre sin vilje gennem os. Og Guds vilje er, at alle mennesker skal frelses og at virke gennem os, så vi er Guds tjenende og lægende hænder. Guds vilje er at sætte mennesker i frihed gennem os og at vi går ud i alverden fyldt med Kristi kærlighed og øser deraf for at mennesker skal komme til tro på Jesus Kristus, som deres personlige Frelser og Herre (Johannesevangeliet, kapitel 6 vers 40 og kapitel 3 vers 16). Guds vilje sker suverænt i Himlen og alle engle adlyder Guds vilje. Sker Guds vilje på jorden, da vil jorden være fyldt af hans glæde, fred og retfærdighed.

Vesterhavet syd for Løkken i Jylland. Foto optaget i retning mod vest. Foto: 12 juli 2011

4. BØN:

Giv os i dag vort daglige brød

Når ALLE de 3 første bønner er opfyldt i vort liv, da kan vi regne med, at den fjerde bøn vil ske. Da vil Gud sørge for vore daglige fornødenheder: arbejde, mad, klæder, bolig, penge, venner m.m. Det er først og fremmest til dagen og vejen. Een dag af gangen. Vi skal ikke bekymre os for det daglige. Gud sørger for os. Er de 3 første bønner opfyldt i vort liv, da er vi i Guds vilje og vi lever i hans befaling – da sørger Gud for os – ALLE vore daglige fornødenheder.

5. BØN:

Og forlad os vor skyld som vi forlader vore skyldnere

Vi beder daglig Gud om at tilgive vor skyld – vore syndere. Og på samme måde som Gud tilgiver os i sin kærlighed skal vi daglig tilgive vore skyldnere. Vi skal tilgive ethvert menneske – også dem som gør os ondt, bagtaler og som forfølger os.

6. BØN:

Og led os ikke i fristelse

Gud prøver os fordi Han vil gøre os stærke,  give os udholdenhed, lære os at stole på Ham og være 100%  afhængig af Ham. Derfor tillader Gud, at Satan frister os – Gud frister ingen. Det sker også for at vi skal lære at bruge, hvad vi har fået af Gud: Helligåndens kraft, magt og myndighed samt bønnens og forbønnens magt og vort nye liv i Jesus Kristus.

7.BØN:

Men fri os fra det onde

Vi er een gang for alle friet fra det Onde, da vi tog imod Jesus Kristus som vor personlige frelser og herre. Men da vi er ufuldkomne falder vi i synd og må bede Gud om tilgivelse HVER DAG. Og vi ved som Guds udkaldte, at vi daglig fører en kamp mod magterne og myndigheder i LUFTENS RIGE (Efeserbrevet, kapitel 6 vers 11-12: – Men er vi i Kristus – da har vi intet at frygte – da er vi iført Guds fulde rustning (Efeserbrevet, kapitel 6 vers 11 og vers 13-18), bl a.  fordi vi til enhver tid i bøn og påkaldelse beder i Ånden. Da er vi skjult i Hans blod på Golgata og er fuldstændig FRI fra det Onde.

Vesterhavet syd for Løkken i Jylland. Foto er taget i retning mod syd med stranden ud for Blokhus i det fjerne. Foto: 12 juli 2011

Jeg håber, at du kan få udbytte og inspiration af denne kommentar, som jeg som sagt skrev i København i december måned 1987.

Du er velkommen til at printe teksten ud til eget brug.


Klik på billederne og brug din zoom kontrol og du ser billederne i fuld skærmstørrelse.


Copyright tekst og fotos Erik K Abrahamsen  2011

All rights reserved


København den 16. august 2011

Med kærlig hilsen

Erik


Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *