Stamtavle over Sognepræst Lorenz Tuxen´s (Død 1612) efterkommere

Genealogical table of parish priest  Lorenz Tuxen´s (Died 1612) descendants

Udarbejdet af generalløjtnant, Dr. phil. A. P. Tuxen, København 1924

Dokumentation af 10 generationer af mandslinien, som idag er spredt til 4 kontinenter

Tekst og billeder Erik K Abrahamsen

Vor Frelsers Kirke på Christianshavn i København. Opført 1682-96 af Lambert van Haven (1630-95) som hans hovedværk. Det snoede spir tegnet og opført af Laurids de Thurah  i 1749-52. Her var Manderup Pedersen Tuxen (1716-60) residerende Kapellan fra 1746 til sin død i 1760. Foto: 2009

Jeg offentliggør nedenfor Generalløjtnant, Dr. Phil A. P. Tuxens udarbejdede stamtavle over Sognepræst til Store Solt Lorenz Tuxens (Død 1612) efterkommere (Mandslinien) udkommet som manuskript i København 1924.

Jeg har valgt at starte min artikel med et billede af Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. Her var Manderup Pedersen Tuxen (1716-60) præst fra 1746 til sin død i 1760. Om ham skriver A.P. Tuxen i en bog han skrev i 1928:

” – Manderup Pedersen Tuxen, hjemmedøbt 12. januar 1716; sin barndom tilbragte han i hjemmet i Kornum Præstegaard og indtrådte 1731 i Frederiksborg lærde Skole, hvor magister Johannes Schrøder dengang var Rektor og

– han var den enste der førte Mandslinien videre”.

Citat fra: Slægten Tuxen 1550-1800, Udarbejdet af A. P. Tuxen, Generalløjtnant, Dr. phil, Udgivet af Tuxen-Samfundet, København 1928, side 54.


Manderup Pedersen Tuxens tipoldefar er føromtalte:

Lorenz Tuxen (Død 1612), som er Sognepræst til Store Solt i Flensborg Amt.

Han har 2 sønner Tucke Lorenzen Tuxen (Død 1661), Ejer af Søgård i Angel og Peter Lorenzen Tuxen (Død 1649), Sognepræst til Øster Egeborg.


Tucke bliver far til:

Lorenz Tuxen (1618-82), Ridefoged på Hørsholm og senere Vicepræsident i Hofretten. Han gør sig bemærket i Svenskekrigene 1657-60, som leder af Snaphanebevægelsen i Nordsjælland mens

Peter bliver far til:

Søren Petersen Tuxen (Død 1678), Sognepræst til Asminderød-Grønholt, Lynge-Kronborg Herred.


Søren er far til:

Peder Sørensen Tuxen (1667-1737). Sognepræst til Kornum Løgsted, Slet Herred. Peder er far til 13 børn hvor ovennævnte Manderup Pedersen Tuxen fødes som barn nr. 11 i 1716.

I sit ægteskab med Mette Olufsdatter Tønnesen bliver Manderup Pedersen Tuxen far til 8 børn. Mette dør i barsel i 1758. I 1755 fødte hun en søn Elias Tuxen og det er ham der fører slægten videre i mandslinien.

Elias Tuxen (1755-1807) har mistet sin mor som 3-årig og da hans far dør i 1760 er han som 5-årig forældreløs. Sammen med sine søskende kommer han i familiepleje på Christianhavn.

A.P. Tuxen skriver:

” – Elias Tuxen kom til Verden den 24. Novbr. 1755 og var ved Faderens Død endnu ikke fyldt 5 år. Som alle Manderup Tuxens efterladte Børn kom han ud blandt Fremmede. I Strandgade på Christianshavn Nr. 45 boede omkring 1760 “Kgl. Hofagent Peter Borre, Grosserer og Administrateur for General- Tobakshandelen i Danmark”, med Hustru Sophie Aagaard, 3 børn, 4 piger, Kusk, Tjener og Gaardskarl. Til husstanden hørte endvidere: ” et fattigt fader- og moderløst Barn Elias Tuxen, Søn af sal. Hr. Mandrup Pedersen Tuxen o.s.v.,

 

Christianshavn, København. Til venstre i billedet ses Søkvæsthuset med Orlogsmuseet. I baggrunden ses tårn og spir på Vor Frelsers Kirke. Foto: 2009

– Den 22. Marts 1764 blev han indskrevet som “Volontaire-Søcadet”, og fra 1768, da han tiltrådte sin Tjeneste, og til 1776, da han forlod Akademiet, kan man Aar for Aar følge hans udvikling og danne sig et Indtryk af ham som ungt Menneske.

– Den 27. Aug. 1782 fik Elias Tuxen Tilladelse til at ægte Jomfru Birgitte Regine Thielo; hun var født 9. Fbr. 1754 som Datter af den i 1781 afdøde Organist og Orgelbygger i Roskilde Nicolai Heinrich Thielo og Margrethe Stenberg. Han var Sachser og Broder til den mere bekendte Musiker, Teaterdirektør og Forfatter Carl August Thielo, Fader til den ” dejlige og livssprudlende” Skuespillerinde Caroline Amalie, der døde paa en mystisk Maade 1754, knap 19 Aar gammel.”

Citater fra: Slægten Tuxen 1550-1800, Udarbejdet af A. P. Tuxen, Generalløjtnant, Dr. phil, Udgivet af Tuxen-Samfundet, København 1928, side 60 og 62.

Generalløjtnant A. P. Tuxen skriver:


– “Elias Tuxen efterlod 7 børn, hvis Virksomhed først falder i det 19. Aarhundrede:

1. Peder Mandrup, født 11. Aug. 1783.

2. Nicolai Henrik, født 29.Aug. 1785.

3. Medine Margrethe Theoline, født 12. Oktbr. 1786.

4. Ole Tønnesen, født 18. Marts 1788.

5. Søren Ludvig, født 4. Septr. 1790.

6. Johan Georg Christian, født 27 Oktbr. 1792.

7. Christian Frederik August, født 27 Oktbr. 1797.

– Elias Tuxens Enke levede indtil 29 Oktbr. 1828. Alle hendes børn blev gifte.

– Slægten erkender, at den staar i stor Gæld til denne fromme, dygtige og nøjsomme Kvinde, der gav hver af de 6 Linier, hvori den nu delte sig, en Stamfader, som hun havde opdraget til “at hylde pligt og Dyd.”

Citater fra: Slægten Tuxen 1550-1800, Udarbejdet af A. P. Tuxen, Generalløjtnant, Dr. phil, Udgivet af Tuxen-Samfundet, København 1928, side 65.


Marinestation København, Holmen idag:

Den har fungeret som Flådestation København, Holmen som Søværnets maritime anlæg siden 1680:

Model af Holmen, Christianshavn:

 

Holmen. Flådestation København 1690-1989. Idag Marinestation København. Midt i billedet til højre ses Arsenaløen og til venstre herfor Frederiksholm med nyrenoverede 32 Kananbådsskure fra 1827-37 ud til Erdkehlgraven og Refshalevej med de 5 bastioner fra 1680. Nord herfor ses bro over til Nyholm med Bradbænken og Orlogsværftet med 3 beddinger fra 1690-1927 (Idag Idrætsanlæg), Mastekranen fra 1749 og Hovedvagten fra 1745. Forrest i billedet til venstre Dokøen, Operaen under opførelse 2002-05 og Orlogsværftet 1927-89 med Nye Dok og de 2 kranbaner fra 1927 og 1935. Allerforrest til venstre i billedet Københavns Havneløb med Kvæsthusmolen og til højre Grønlandske Handels Pakhus (1766-67) og Plads, Krøyers Plads og Wilders Pakhus 1761-63. Foto af model i Grå Hal, Christiania.  Foto: 28. september 2011

 

Klik på billederne og brug din zoom kontrol og du ser billedet i fuld skærmstørrelse.

 

Søværnets Maritime anlæg på Holmen set fra Dokøen ud for Operaen. I baggrunden ses Mastekranen fra 1749 og bag den Nyholms Hovedvagt “Under Kronen” fra 1745, som nabo for Orlogsværftet fra 1690-1927. Forrest i billedet ses det nu nedlagte Orlogsværft fra 1927-89 med de to fredede kranbaner fra 1927 og 1935. Som nabo hertil ligger den fredede Nye Dok, som er tegnet og bygget i 1858 af min tipoldefar Kommandør Nicolai Elias Tuxen (1810-91). Foto: 11. september 2011
Nye Dok bygget i 1858 som del af Orlogsværftet sammen med de 3 beddinger for skibsbyggeri på Nyholm 1680-1927. Mellem 1927-89 lå alle Orlogsværftets aktiviteter på Dokøen og naboøen Frederiksholm. I baggrunden til højre ses Hovedmagasinbygningen fra 1774. Den er nu en del af Arkitektskolen. Hele området som består af Judichærs Plads med Nye Dok og de to kranbaner fra 1927 og 1935 blev fredede i 1999 af den daværende Miljøminister Sven Auken. I forbindelse med opførelsen af Operaen 2002-05 har A. P. Møller Fonden financieret en gennemrenovering hele området her med Nye Dok og de 2 kranbaner.  Foto: Den 11. september 2011

 


Det er Inspektør ved Gammel Dok  Kaptajnløjtnant Peder Mandrup Tuxens (1783-1838) linie, der gennem hans ældste søn Kommandør og Direktør for Skibsbyggeri ved Orlogsværftet Nicolai Elias Tuxen (1810-91) fører Mandslinien frem til min oldefar Maleren Laurits Regner Tuxen (1853-1927).

I sit ægteskab med Ursule de Baisieux (1862-99) bliver Laurits Tuxen far til 4 døtre, blandt dem  min mormor Yvonne Tuxen (1894-1987) født i Rebecq, Belgien. Laurits blev gift med Ursule i 1886, slog sig ned med atelier i Paris, hvor deres datter Paula fødtes i 1887. Omkring 1890 flytter hele familien til Ursule´s forældres Charles og Olympe Baisieux´s landsted i Rebecq.

I  august 1899 dør Ursule af tuberkulose og deres ældste datter Paula dør af meningitis kun 12 år gammel. Deres datter Elsa født 1892 var død af tuberkulose i 1896. Yvonne og Nina, som blev født i 1898 bliver boende hos deres bedsteforældre i Rebecq og Bruxelles.

Laurits er efter sin hustrus død flyttet til København, hvor han nytår 1900 møder Frederikke Treschow (1856-1946), datter af godsejer Michael Treschow (1814-1901), Fritzehus i Telemarken, Norge. De bliver gift i juni 1901 og deres 2 børn Yvonne og Nina flytter til Danmark sammen med deres far og stedmor.

 

Villa Dagminne, Skagen. Laurits Tuxens atelier og sommerbolig i Skagen. Fra venstre Vibeke Krøyer (1895-1985), som er datter af maleren Peder Severin Krøyer (1851-1909) og hustru maleren Marie (1867-1940) og Laurits Tuxens to døtre med sin første hustru Ursule Tuxen (1862-99): Nina Tuxen (1898-1982) og Yvonne Tuxen (1894-1987). Foto: Laurits Tuxen ca. 1908.

Med Laurits Tuxen dør denne mandslinie, men forsætter i fuld vigør i livskraftige kvindelinier.

 

Laurits Tuxen, 1853-1927, maler og skulptør. Foto: Fred. Riese.

Generalløjtnant A.P. Tuxen skriver:

” – Vicepræsident Lorenz Tuxens (1618-82) Slægt på Mandssiden uddøde med hans Sønnedatter; men hans Datter blev Stammoder til en Slægt, som Frederik den 5 ophøjede i den danske Adelsstand under navnet de Tuxen”.

Citat fra: Slægten Tuxen 1550-1800, Udarbejdet af A. P. Tuxen, Generalløjtnant, Dr. phil, Udgivet af Tuxen-Samfundet, København 1928, side 66.
Genealogi, Dokumentation:

“Stamtavle over Sognepræst til Store Solt Lorenz Tuxens´s efterkommere (Mandslinien)” udarbejdet af A.P. Tuxen, Generalløjtnant, Dr. phil., København 1924:

Stamtavle. Scanning af mit eksemplar af Stamtavlen på ialt 20 sider.
Forord til “Stamtavle over Sognepræst til Store Solt Lorenz Tuxen´s efterkommere (Mandslinien)” udarbejdet af Generalløjtnant, Dr. phil A. P. Tuxen, København 1923
Stamtavle. Forord
Stamtavle side 5
Stamtavle side 6
Stamtavle side 7

På ovennævnte side 7 findes bl.a . følgende personer:

Adeluds Margrethe Møller (1743-1826), Mathilde Tuxen (1774-1856), Haldor Hellesen (1771-1830), Maria Tuxen (1751-94), Rudolph Moth Mariager (1744-1810)Elias Tuxen (1755- 1807), Birgitte Regine Thielo (1754-1818), Peder Mandrup Tuxen (1783-1838), Elisabeth Marie Simonsen (1786 – 1867), Nicolai Elias Tuxen (1810-91), Bertha Laura Giödwad (1815- 1908), Juduthe Tuxen (1839-62), Elisabeth Marie Tuxen (1842-94), Carl Henrik Scharling (1836-1920), Cecilie Tuxen (1844-1872), Jens Peter Emil Tuxen f.1846, Regitze Bertha Anna Giödwad (1852-1907), Louise Margrethe Kauffeldt (1879-1923), Laurits Anders Nicolai Tuxen f.1874, Olga Christiane Fanny Nielsen f. 1876, Emmy Tuxen f. 1909, Aage Emil Nicolai Tuxen f. 1917

Stantavle side 8

På ovennævnte side 8 er bl. a. nævnt følgende personer:

Bertha Cathrine Hedevig Tuxen f. 1878, Viggo Emil Tuxen-Meyer f. 1874, Ellen Tuxen f.1879, Elisabeth Octavia Tuxen f. 1880, Lorents Anderas Stibolt f. 1875,Laurits Tuxen f. 1883, Laurits Emil Tuxen f. 1885, Laura Thorsen f. 1888, Jens Peter Emil Tuxen f. 1919, Birte Regitze Tuxen f. 1921, Ilsa Gyrithe Tuxen f. 1923, Frederik Vilhelm Tuxen (1887-96),Peder Mandrup Tuxen f. 1889, Kristine Jønsson f. 1888, Maria Magdalena Bertha Tuxen f. 1916, Poul Vilhelm Louis Tuxen f. 1923, Bertah Nicoline Tuxen f. 1847, Julie Camilla Tuxen f. 1851, Hans William Scharling (1837-1911), Laurits Regner Tuxen f.1853, Charlotte Pauline Ursule de Baisieux (1865?(1862-1999), Frederikke Koës Treschow f. 1856, Bertha Olympe Paula Tuxen (1887-99), Elsa Charlotta Agnès Tuxen (1892-96),, Yvonne Valborg Vilhelmine Lily Tuxen f. 1894,  Flemming Gustav Voss Wulff f. 1890, Nina Agnete Carlotta Elsa Tuxen f. 1898, Carl Bendixen f. 1882, Birgitte regine Tuxen (1812-78), Magdalena Andrea Tuxen (1813-81), Georg Emil Tuxen (1814-85), Andrea Meyer (1817-90), Peder Mandrup Tuxen (1844-1919)

Stamtavle side 9

På ovennævnte side 9 findes bl.a. følgende personer:

Georgia Emilie Andrea Tuxen (1846-1923), Søren Thorsen (1843-1915), Sophus Christian Andreas Tuxen (1848-1924), Thermanna Magdalene Meyer (1848-1917), Georg Emil Tuxen f. 1886, Nathalia Petrowsky f. 1885, Søren Ludvig Tuxen (1850-1919), Johanne Margrethe Jørgensen f. 1853, Poul Tuxen f. 1880, Anne Margrethe Mollerup f. 1882, Søren Ludvig Poul Tuxen f. 1908, Erik Poul Tuxen f. 1909, Karen Tuxen f. 1883, Thorkil Knudtzon f. 1884, Henrik Tuxen f. 1888, Alma Aline Mollerup f. 1893, Ole Henrik Tuxen f. 1914, Hans Ebbe William Tuxen f. 1918, Inger Margrethe Tuxen (1854-92), Halvordine Elise Tuxen f. 1854, Carl Andreas Schneekloth (1849-1912), Nicolai Elias Tuxen f. 1857, Anna Møller f. 1863, Anna Børglum f.1867, Karen Marie Tuxen f.1888, Morten Christian Ladegaard, Halvordine Elise Tuxen (1816-93)

Stamtavle side 10
Stamtavle side 11
Stamtavle side 12
Stamtavle side 13
Stamtavle side 14
Stamtavle side 15
Stamtavle side 16
Stamtavle side 17
Stamtavle side 18
Stamtavle side 19
Stamtavle side 20

Jeg håber, at familie medlemmer i både mands- og kvindelinier vil få glæde og inspiration af alle oplysninger i denne artikel.

Jeg håber også, at enhver der læser min artikel bliver inspireret til selv at dykke ned i sine egne slægter og opleve forfædrenes sorger og glæder.

Du er velkommen til at downloade denne artikel til eget brug.

Copyright Erik K Abrahamsen 2011

All rights reserved

Erik Kristian Abrahamsen, født 4. august 1945 i Skagen, Danmark. Boet i Århus 1945-83 og i København siden 1983. Her er jeg på min altan i København med udsigt til vor grønne gård. Foto: 1. maj 2009

København, den 13. september 2011

Med kærlig hilsen

Erik

Under udarbejdelse!1 kommentar

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *