Frederiksværk – Danmarks første industriby ved kanalen mellem Arresø og Roskilde Fjord

Frederiksværk – The first industrial city in Denmark by the canal between Arresø and Roskilde Fjord.

Søvand fra Arresø omsat til vandkraft, kølevand og vandressource gør i 1700-tallet Frederikværk til industriby med kanonstøberi, krudtværk og kobbervalseværk.

Tekst og fotos Erik K Abrahamsen

Kanalen mellem Arresø og Roskilde Fjord blev udgravet 1717-19. Her løber kanalen gennem Frederiksværk parallelt med Nørregade, som er byen centrale handelsgade og som ligger lige bag husene til højre i billedet. Til venstre i billedet ses Alleén, der som gade også løber parallelt med kanalen. Foto: 10. oktober 2013

 

Arresø er Danmarks største sø med et vandareal på 41 km2 og vanddybde på 4 meter. I Stenalderen for 5000 år siden var Arresø en fjord med forbindelse til Kattegat. Området hvor Assebo Plantage nu ligger hævede sig gennem århundreder og sammen med sandflugten i Middelalderen blev Fjorden afskåret fra Kattegat og bliver til Arresø.

Udsigt fra Tibrke Bakker mod Arresø:

 

Udsigt mod Arresø og Frederiksværk i vestlig retning fra Tibirke Bakker i Tisvilde Hegn. Arrenæs er en halvø som fra vest "skyder" sig ind i Arresøen ses til venstre i billedet. Til højre i billedet og helt ude i horisonten ses skorstene i Frederiksværk og længere mod højre i billedet ligger området Asserbo Plantage som er hævet havbund, der gennem århundreder efterhånden sammen med sandflugt afskar den tidligere fjord arm ud til Kattegat og dannede Arresø. Foto: 18. oktober 2013

 

Flere åer  bl. a. Ramløse Å og Pøle Å har tilløb til Arresø hvilket igennem århundreder gav høj vandstand i søen med store oversvømmelser af omkringliggende marker.

Kong Frederik den 4 (Konge over Danmark og Norge 1699-1730) beslutter i 1717, at der skal graves en  kanal fra Arresø til Roskilde Fjord til afløb for overskydende vand i søen. Dette arbejde udføres på 2 år af dansk/norske soldater og af svenske krigsfanger fra Den Store Nordiske Krig (1709-20) og kanalen kan tages i brug i 1719.

Og allerede i 1728 er der opført en lang række fabriksanlæg, der bruger vandet fra Arresø som rå-, kraft- og køleressource: jernstøberier, agatslibemølle, kanonstøberi og krudtværk.

Byen ligger ideelt for ud- og indskibning af rå- og færdigproducerede varer tæt på havneanlæg ud til Roskilde Fjord.

 

To fremstående københavnere etatsråd Just Fabritius (1703-66) og kancelleriråd J. F. Classen så mulighederne i byens beliggenhed og anlægger i 1750´erne Frederiksværk Krudtmølle og Kanonstøberi.

Byen bliver nu kaldt  Frederiksværk efter Kong Frederik den 5. som regerede fra 1746-66.

Frederiksværk Krudtmølle og Kanonstøberi leverer under ledelse af J. F. Classen kanon, krudt og krigsmaterial til den danske stat og bliver i denne periode frem til Classens død i 1793 Danmarks største industrivirksomhed.

 

Jeg vil tage dig med på en tur langs kanalen gennem Arresødalskovene med den tidligere Hovedgård Arresødal, Arresødal Skovridergård og op på Vinderød plateau:

 

Bro over Kanalen med anløbskaj for turistfærgefart "Arrresø Farten" på Arresø. Kanalen løber fra højre mod venstre i billedet. Over broen og mod højre (Øst) går en ca. 3-500 meter sti forbindelse ud til udsigtspunkt i fuglesreservat ved Arresø. Foto: 12. oktober 2013

 

Kort- og informationstavle over Arresødalskovene:

 

Kort- og informationstavle over Arresødalskovene: Foto: 12. oktober 2013

 

Arresødal Hovedgård er oprettet af J. P Classen i 1773 og hovedbygnigen med 2 sidefløje er tegnet af Andreas Kirkerup og opført 1786 i nyklassicistisk stil:

 

Arresødal Hovedgård opført 1786 af J. F .Classen. I 1883 blev bygningerne opkøbt af Det Classenske Fideikommis og indrettet som reconvalescenthjem. Foto: 12. oktober 2013

 

Kanalen passerer ind under bro over vejen ud for Arresødal Hovedgård:

 

Bro over kanalen ved Arresødal Hovedgård. Her med vandstandsregulerende skodder for strømingshastigheden gennem kanalen. Foto: 12. oktober 2013

 

Bro over kanalen med vandhastigheds regulerende skodder. Foto: 12. oktober 2013

 

200 meter fra Arresødal Hovedgård ligger det smukke hus opført ved adgangsvejen til Arresødal Skovridergård:

 

Hus opført ved adgangsvejen til Arresødal Skovridergård. Foto: 12.oktober 2013

Arresødal Skovridergård:

 

Arresødal Skovridergård. Det gule hovedhus ses til venstre i billedet. Foto: 12. oktober 2013

 

400 meter fra Arresødal Skovridergård går Skovriderstien op til Vinderød plateau med Præstekorset og udsigt til Vinderød Kirke:

 

Udsigt mod nordøst over Vinderød plateau med Vinderød Kirke til venstre, Præstekorset i midten og skovene tæt på Arresø til højre i billedet. Foto: 12. oktober 2013

 

Præstekorset ved Skovriderstien:

Tekst på grøn metalplade:

– KORSET er rejst som Minde om Egnens første lutherske Præst det paa dette Sted blev dræbt af Befolkningen Aar 1530.

 

Præstekorset ved Skovriderstien på Vinderød plateau. Vinderød Kirke ses i billedets baggrund. Foto: 12. oktober 2013

 

Den lutherske Reformation blev officielt indført i Danmark af Kong Christian den 3. i 1536.

Den kristne evangelisk lutherske tro lægger vægt på det enkelte menneskes personlige relation til Gud den Almægtige gennem Guds Søn Jesus Kristus stedfortrædende død på Golgata Kors.

Nåden og syndernes forladelse er en fri gave til enhver som tror, at Jesus Kristus er den han selv hævder at være: sand Gud og sand menneske og som Faderen og Helligånden selv Gud i ophav, eksistens og væren – EEN SAND GUD fra evighed til evighed.

Kristendom er ikke en lov religion, men en relation mellem det enkelte menneske og GUD, hvor Guds Ånd – Helligånden virker indefra i det enkelte menneskes sjælsliv og derigennem skaber et helt nyt liv med FRED, GLÆDE, TRO, HÅB OG KÆRLIGHED.

 

Citat af Martin Luther (1483-1546) i prædiken den 12. oktober 1529 i Jena over Lukas evangeliet kap. 12 vers 13-21:

– Altså kaldes et menneske ikke en kristen, fordi han er herre eller tjener eller udøver denne eller hin gerning, men fordi han lader noget gøre mod sig, fordi han lader sig give og skænke den nåde, som Kristus har givet. Denne stilling er derfor så ophøjet, fordi denne refærdighed, som er over os og uden for os, er ren og skær gave, som vi får uden at gøre noget for det (Citat slut).

 

 

Klik på fotos og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Her ved Skovriderstien og oppe fra Vinderød plateau ser jeg mod sydøst 2 fiskeørne kredse højt over trætoppene i skovene ved Arresø:

 

2 fiskeørne svæver højt over trætoppene i skovene ved Arresø. Udsigt fra Vinderød plateau mod sydøst. Jeg kunne følge havørnene i 20 min. før de forsvandt. Foto: 12. oktober 2013

 

Fra broen ved Arresødal Hovedgård går der sti “Smallesti” til Frederiksværk langs Kanalen:

 

"Smallesti" går langs kanalen fra vejen ved Arresødal Hovedgård til Frederiksværk. Foto: 12. oktober 2013

 

Kanalen fra Arresø løber her gennem Frederiksværk under Nørregade og tæt ved ved Frederiksværk Kirke og Frederiksværk Museum:   

 

Kanalen fra Arresø passerer her under Nørregade i Frederiksværk på dens vej med udløb i Roskilde Fjord. Kanalen deler sig nu i en bred sidegren som går langs Allégade under broerne hen mod Krudtværket - nu Industrimuseet Frederiks Værk og i en smal kanal med et 5 meter fald og et videre forløb langs bindingsværkshuse ud mod Roskilde Fjord. Foto: 1o. oktober 2013

 

Kanalen deler sig med en bred sidegren langs Allégade i retning mod Krudtværket – idag Industrimuseet Frederiks Værk:

 

Sidegren af kanalen langs Allégade som ses til vernstre i billedet. Kanalen fører vand hen til Krudtværket - idag Industrimuseet Frederiks Værk. Foto: 10. oktober 2013

 

Alle 4 broer over kanalen førrer direkte om på Frederiksværk handelsgade – Nørregade:

 

Bro over kanalen fører direkte op på Nørregade, som ses i billedets baggrund. Foto: 10. oktober 2013

 

Blomsterbutik i Nørregade med udsigt til bro og kanal:

 

Blomsterbutik i Nørregade med udsigt ned mod Allégade og bro over kanalen . Foto: 10. oktober 2013

 

Torv med plads til rekreation etableret mellem Nørregade og kanalen:

 

Plads til rekreation mellem Nørregade og kanalen. Bro over kanalen ses i billedets venstre side. Foto: 10. oktober 2012

Husrække langs kanalen:

 

Husrække langs kanalen der leder frem til Krudtværket- idag museum. Foto: 10. oktober 2013

 

Udsigt ud over sidegrenen af kanalen fra Arresø i retning mod Torvet i Frederiksværk og Gjethuset:

Udsigt over kanalens sidegren i retning mod Torvet i Frederiksværk og kanonstøberiet Gjethuset, som idag er kultur- og koncerthus. Bag broen løber kanalen mod højre i billedet den lige vej ned ad et fald på 5 meter ud mod Roskilde Fjord. Til højre i billedet ses Alleén. Foto: 10. oktober 2013

 

Kanalen fra Arresø har et lige forløb med et 5 meter fald langs bindingsværhuse kun 100 meter fra Gjethusets Kanonstøberi:

 

Kanalens vand har her et fald på 5 meter på dens vej ned gennem Frederiksværk mod Roskilde Fjord. Til venstre ses træskodder der regulerer vandhastigheden i kanalen. I baggrunden ses spiret på Frederiksværk Kirke. Foto: 10. oktober 2013

 

Bindingsværkshuse langs kanalen der fører direkte til Roskilde Fjord:

 

Bindingsværkshus med fundament af tilhuggede kampesten langs kanalen der fører direkte til Roskilde Fjord. Til venstre i billedet ses bro, der fører fra Strandgaden til haven bag Frederiksværk Bibliotek. Foto: 10. oktober 2013

 

Ud til Torvet og 100 meter fra kanalen ligger Gjethuset.

Det er et enestående bygningsværk opført som kanonstøberi 1 1761-67 af J. F. Classen.

Arkitekter menes at være Nicolai Eigtved  (1703-54) med skitsetegnnger og fuldført af Lauritz de Thurah.

Gjethuset gennemgik i 1980´erne en gennemgående restaurering og åbnede i 1990 som kultur- og koncerthus.

 

Gjethusets nordfløj opført i grundmurede kampesten og blev brugt til formning og opbevaring af færdigstøbte kanoner:

 

Gjethusets nordfløj ligger ud til Torvet i Frederiksværk og 100 meter fra kanalen mellem Arresø og Roskilde Fjord. Foto: 10. oktober 2013

 

Gjethusets hovedfløj hvor selve kanonstøbningen udførtes:

 

Gjethusets hovedfløj hvor kanonstøbningen foregik. Til venstre i billedet ligger sydfløjen som var magasin for materialer, der indgik i kanonfremstillingen. Foto: 10. oktober 2013

 

Kanon støbt i Gjethuset opstillet i haveanlæg foran Gjethuset:

 

Kanon støbt i Gjethuset opstillet i haveanlægforan Gjethuset. Foto: 10. oktober 2013

 

 Statue “Kanonstøberen” ved Frederiksværk Torv med Frederiksværk Museum i baggrunden:

 

Kanonstøberen ved Frederiksværk Torv. Frederiksværk Museum ses i baggrunden. Foto: oktober 2013 af Erik K Abrahamsen

Mellem de 2 store fabriksanlæg Gjethuset og Krudtværket blev der opført en lang række arbejder- og funktionærboliger.

De ligger bl.a. i Strandgade  tæt ved kanalen og ud til Alléen tæt på sidegrenen af kanalen.

Her er nyrestaurerede arbejder-og funktionærboliger ud til Alleén:

 

Nyrestaurerede arbejderboliger i Alleén, Frederiksværk. Foto: 10. oktober 2013

 

 Nyrestaureret arbejderbolig i Alleén:

 

Nyrestaureret arbejderbolig i Alleén i Frederiksværk. Foto: 10. oktober 2013

 

Nyrestaurerede arbejderboliger i Alleén i Frederiksværk:

 

Nyrestaurerede arbejderboliger ud til Alleen i Frederiksværk. Foto: 10. oktober 2013
Nyrestaurerede arbejder- og funktionærboliger tæt på Alleén og kanalens sidegren hen til Krudtværket i Frederiksværk. Foto: 10. oktober 2013

 

 Arbejderboliger i Strandgaden ved kanalen fra Arresø, gennem Frederiksværk og med udløb i Roskilde Fjord:

Nyrestaurerede arbejderboliger i Strandgaden tæt ved kanalen. I baggrunden ses spiret på Frederiksværk Kirke, som ligger som nabo til Kanalen. Foto: 10. oktober 2013

 

 

Idag  – her 300 år efter at  den ca. 2 km. kanal fra Arresø gennem Frederiksværk med udløb i Roskilde Fjord har bragt vandforsyning til alle datidens fabriksanlæg og fra 1728 gjort Frederiksværk til Danmarks første industriby – ja så løber vandet stadig i kanalen.

Her kun 500 meter før udløbet i Roskilde Fjord:

 

Her 500 meter fra udløbet i Roskilde Fjord løber kanalen fra Arresø gennem Frederiksværk. Foto: 10. oktober 2013

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 Links:

Industrimuseet Frederiks Værk: indmus.dk Guide til Frederiksværk industrihistorie.

 

You Tube kan de se en lille film på 5,33 min.: ” Frederiksværk 250 år i lyd og billeder KONGE, BORGER & BY” om bl.a Kanonstøberiet Gjethuset og Det Danske Stålvalseværk. Ide af Industrimuseet Frederiks Værk.

Her finder du også en lille film: “Frederiksværk Liseleje”.

Begge film søges på youtube.com og skriv “Frederiksværk” i søgefelt.

 

Jeg håber, at denne artikel inspirerer dig til at opleve denne smukke by ved fjord, sø og skov sammen med familie og venner.

 

Enjoy life- be happy!

 

Copyright tekst og fotos Erik K Abrahamsen 2013

All rights reserved

 

Melby, Nordsjælland, den 26. oktober 2013

De bedste hilsner

Erik

 

 

3 kommentarer

  1. Tusind tak for jeres kommentar. I skal være velkomne til at linke fra jeres kommende hjemmeside.
    De bedste hilsner
    Erik

  2. Jeg voksede op i Frederiksvaerk og bor nu i USA (Los Angeles). Dine smukke billeder bragte mange minder tilbage fra min barndom. Tak skal du ha.

    Peter

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *