Bevar Liseleje Strand som Nordsjællands bedste badestrand – en lystbådehavn vil ødelægge friluftslivet

Preserve Liseleje Beach as the most excellent beach in North Sealand – a yachting harbour will spoil the outdoor life.

Hver sommer søger tusinder fra hele Nordsjælland, København og Roskilde til Liseleje Strand for at bade, surfe, løbe og lege.

Tekst og Fotos Erik K Abrahamsen.

Liseleje Strand, udsigt mod øst:

 

Liseleje Strand sommeren 2013. Udsigt i retning mod øst til Tisvilde Hegn og Tisvildeleje helt ude i horisonten, hvor også Kullen i Sverige kan ses. I forgrunden og til højre i billedet ses adgangsvej gennem klitterne fra Lisehøjvej. Foto: august 2013.

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse og teksten i billedets højre side forsvinder!

 

Liseleje Strand består af en bred sandstrand med store klitter.

Stranden breder sig flere kilometer både øst og vest for Liseleje by.

Vandet i Kattegat er rent det meste af sommeren og har kun få sten i sandbunden, hvor der bades.

 

Liseleje Strand, udsigt mod vest:

 

Liseleje Strand. Udsigt mod vest mod Pynten med bølgebryder etableret i 1911. I forgrunden gennemgangsvej fra Lisehøjvej gennem klitterne til stranden. Foto: august 2013

 

Pynten med bølgebryder ud for Liseleje Strand:

 

Udsigt mod Pynten og bølgebryder etableret i 1911. Her har erhvervsfiskere i hundrede år oplagt deres både på strandbredden efter endt fiskeri. Cementvejen i billedets forgrund går til fiskernes nedisningshus, som ligger 100 meter fra stranden tæt på Liseleje by. Foto: august 2013

 

Ishuset ved Liseleje Strand bygget i 1901 af Liseleje Fiskeriforening:

 

Ishus bygget i 19o1 til nedfrysning af friskfangede fisk i Kattegat og ilandsat på Pynten ved Liseleje Strand: Foto: august 2013

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser det i fuld skærmstørrelse.

Informationstavle på Ishuset:

 

Informationstavle på ydermur af Ishuset. Foto: august 2013

 

Idag er der ikke erhvervsfiskeri fra Pynten ved Liseleje Strand.

De nærmeste erhvervsfiskerihavne er Hundested 10 km vest for Liseleje og Gilleleje, som ligger ca. 30-40 km. øst for Liseleje Strand.

Idag er hele Nordsjællands Kyst fra Hundested over Kikhavn, Liseleje, Tisvildeleje, Rågeleje og Smidstrup til Gilleleje domineret af en enestående smuk og bevaringsværdig natur, der bl. a. er reguleret af Naturbeskyttelsesloven og Planloven.

Igennem sommerhusbebyggelser er der langs hele Nordkysten adgang for hele befolkningen til strandarealerne med klitter, skove og kystskrænter.

Hele området langs Den Danske Riviera her i Nordsjælland er en magnet for turister og mennesker, der bor inden for en afstand af ca. 60 km: fra København, Roskilde , Frederikssund og Hillerød valfarter mennesker i alle aldre for at nyde bade- og surferlivet. 

 

 Anlæggelse af lystbådehavn ud for Liseleje Strand:

 

Liseleje Havn A.M.B.A. har i brev af 30. april 2013 anmodet Byrådet Halsnæs Kommune om at ansøge Naturstyrelsen om en planlægningstilladelse for placering af en lystbådehavn ud for Liseleje og Habitatsområde nr. 119 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (Natura 2000 område nr. 135).

Andelsselskabet Liseleje Havn A.M.B.A. ønsker at placere en kommende lystbådehavn ud for Pynten og bølgebryderen etableret i 1911. Havnen vil nå ca. 100-200  meter ud fra strandområdet og vil dække et område på ca. 200 meter ud for  og langs med strandkanten ud for Pynten og bølgebryderen hen til en adgangsvej gennem klitterne og strandbredden mellem Lisehøjvej og kommende lystbådehavn.

Pynten og bølgebryderen samt hele strandområdet er en del af EU Habitatsområde nr. 119 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev og er beskyttet mod planlægning. der kan ødelægge dyr- og planteliv samt bevaringsværdige naturtyper.

Da den projekterede lystbådehavn ligger som nabo til det beskyttede EU-habitatsområde nr. 119 –  idet den ligger i Kattegat ud for strandområdet Pynten og bølgebryderen og adgangsvejen fra Lisehøjvej til lystbådehavnen går tværs over strandbredden, som en en del af Habitatsområdet –  er det nødvendigt med en planlægningstilladelse FØR andelsselskabet Liseleje Havn A.M.B.A.kan forsætte sin videre projektering.

Ansøgningen er dags dato under behandling i Naturstyrelsen, Miljøministeriet.

 

Ansøgning fra Andelsselskabet Liseleje Havn A.M.B.A. til Byrådet, Halsnæs Kommune:

 

Skannet dokument. Ansøgning af 30. april 2013, side 1

 

Skannet dokument. Ansøgning af 30. april 2013 til Byrådet, Halsnæs Kommune. side 2.

 

 Liseleje Strand – udsigt fra Pynten mod øst mod Liseleje Plantage, Melby Overdrev og Tisvilde Hegn:

 

Liseleje Strand. Udsigt fra Pynten i retning mod øst. Hele strandbredden som ses på billedet er en del af EU Habitatsområde nr. 119 og er beskyttet af EU Habitats direktiv for bevaring af dyre-og planteliv samt naturtyper. Lystbådehavnen ønskes anlagt i Kattegat til venstre i billedet. Midt i billedet i strandbreddden til højre ses forbindelsesvej over strandbredden op gennem klitterne til Lisehøjvej. Denne forbindelsesvej planlæggges at blive adgangsvej til Lystbådehavnen fra Liseleje By. Foto: august 2013

 

Hele Danmarks natur er reguleret af Naturbeskyttelsesloven (Lov nr. 933 af 24.09.2009 om naturbeskyttelse).

Lovens formål er 

– At værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og og bevarelse af dyre- og plantelivet.

 

Loven tilsigter særligt bl.a.

– at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet.

 

Jeg mener at Liseleje Strand  er enestående med let adgang for hele befolkningens friluftsliv som badning, løb, surfing og leg.

Liseleje Strand er fra Pynten og bølgebryderen mod Melby Overdrev og Tisvilde Hegn et enestående naturområde, der er åben for offentligheden og kan opleves hele året rundt som en del af friluftslivet i Nordsjælland.

At bygge en lystbådehavn i Kattegat ud for Pynten og strandbredden  på Liseleje Strand vil ødelægge befolkningens adgang og oplevelse af et enestående fritidsliv langs og ud for hele kysten ved Liseleje Strand.

Jeg vil foreslå, at Naturstyrelsen med afsæt i Naturbeskyttelsesloven forbyder at bygge tekniske anlæg og installationer langs kystlinen og kystskrænterne på hele  den 40-50 km. lange strækning af Nordkysten fra Hundested til Gilleleje.

På denne baggrund må jeg på det kraftigste tage afstand til Andelsselskabet Liseleje Havns plan og ønsker om at anlægge en lystbådehavn ud for Liseleje Strand.

Jeg håber, at Naturstyrelsen vil give afslag på ansøgning om ophævelse af planlægningsforbud for Natura 2000-område/Habitatområde nr. 119 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev.

 

Udsigt fra Pynten og kampestens læmolen i retning vest mod bebyggelse i Liseleje:

 

Liseleje Strand. Udsigt fra Pynten og bølgebryderen bygget i 1911 i retning vest mod strand og bebyggelser i Liseleje. Foto: august 2013

 

Links:

YouTube findes en kort turistfilm “Frederiksværk Liseleje” med Turistchef Lissi Hansen. Varighed 2,25 min. Søg på youtube.com og skriv Frederiksværk Liseleje.

 

Kort over Nordsjælland:

 

Kort over Nordsjælland. Foto: august 2013

 

Anmodning om fredning af eksisterende landfast kampestens læmole etableret i 1912 ud for Liseleje samt tilhørende strandarealer kaldet Pynten:

 

Kopi af e-mail sendt den 3. november 2013:

 

Kopi start:

 

Erik K Abrahamsen,                                                                                           Melby, den 3. november 2013

Bjarkesvej 23,

3370 Melby

Mobil 26 79 75 84

Mail: abrahamsen@danculture.dk

 

 

Til:

 

Miljøminister Ida Auken.

 

Kopi til:

 

Byrådet Halsnæs Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Folketingets Miljøudvalg, Folketingets Kulturudvalg, Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer og Halsnæs Avis.

 

Emne: Anmodning om fredning af eksisterende landfast kampestens læmole etableret i 1912 ud for Liseleje samt tilhørende strandarealer kaldet Pynten.

 

 

Eksisterende 82 meter lang læmole blev bygget i 1912 for at hjælpe Liseleje erhvervsfiskere med et område for ophaling- og standplads for fiskerbåde bag læmolen på selve strandbredden ud for Liseleje.

 

Det eksisterende Ishus bygget i 1901 ligger kun 100-200 meter fra Pynten og læmolen og blev brugt af Liseleje Erhvervsfiskere til nedisning af friskfangede fisk med henblik for eksport til andre dele af Nordsjælland.

 

Læmolen, Pynten og omgivende strandarealer er beskyttet af EU-Habitatsdirektiv. Området hører ind under Habitatsområde nr. 119 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (Natura 2000 område nr. 135).

 

Jeg finder at Læmolen ud for Liseleje og bagvedliggende ophalings- og standområde for fiskerbåde samt Pynten er kulturhistorisk bevaringsværdigt.

 

Samtidig finder jeg at hele Læmolen og Pynten udgør en samlet helhed for hele det naturmæssige miljø for dyr, planter og naturtyper, som udgør hele strand- og kystområdet vest og øst for Liseleje.

 

Læmolen og Pynten med tilhørende strandarealer er visuelt forbundet med hele den 9 km lange kyststrækning med klitter of kystskrænter fra Tisvildeleje over Tisvilde Hegn, Asserbo Plantage, Melby Overdrev og Liseleje Plantage og videre vestpå langs kystskrænterne hen mod Hyllingebjerg.

 

Hele den 40 km. lange kyststrækning fra Gilleleje til Hundested er unik i skønhed, kulturværdi, naturtype med kystklinter dannet af istidsafsmeltningen for 10-20.000 år siden og senere i Stenalderen omformet gennem landhævninger.

 

Strandarealerne ud for Liseleje er vel nok den bedste strand i Nordsjælland med rent vand, bred sandstand med få sten og er et enestående område for friluftsliv benyttet af turister, befolkningen i Nordsjælland og tilrejsende fra København og Roskilde.

 

Andelsselskabet Liseleje Havn A.M.B.A. har i brev af 30. april 2013 anmodet Byrådet Halsnæs Kommune om at ansøge Naturstyrelsen om en planlægningstilladelse for placering af lystbådehavn på området ud for Liseleje og Habitatsområde nr. 119 (Natura 2000 område nr. 135).

 

Jeg finder, at en lystbådehavn ud for Liseleje vil ødelægge et kulturhistorisk bevaringsværdig strand- og hav areal. Samtidig vil en lysbådehavn som foreslået ødelægge friluftslivet omkring Læmolen og Pynten.

 

Og endelig udgør Pynten og Læmolen et samlet visuelt vue fra Tisvilde Hegn i øst og Hyllingebjerg i vest af enestående bevaringværdig skønhed.

 

På denne baggrund anmoder jeg om, at Miljøministeren vil iværksatte foranstaltninger til en permanent fredning af Læmolen, Pynten og omgivende strandarealer ud for Liseleje i Nordsjælland.

 

Jeg håber på positiv modtagelse af denne anmodning.

 

Med venlig hilsen

 

Erik K Abrahamsen

 

På min hjemmeside Danculture.dk har jeg skrevet artiklen:

Bevar Liseleje Strand som Nordsjællands bedste badestrand – en lystbådehavn vil ødelægge friluftslivet.

 

Kopi:

Som vedhæftet fil

Brev af 30. april 2013 fra andelsselskabet Liseleje Havn A.M.B.A. til Byrådet Halsnæs Kommune.

Kopi slut.

 

Til orientering kan jeg oplyse, at kun ministeren, en kommunes Byråd og Danmarks Naturfredningsforening kan anlægge en fredningssag.

 

Links:

 Liselejehavn.dk

Naturstyrelsen.dk

Halsnaes.dk Halsnæs Byråds behandling af ansøgning om anlæg af lystbådehavn Liseleje Havn findes på byrådets dagsorden den 11.06.2013.

(PDF) Titel: Nationalprojekt Kongernes Nordsjælland – Landskabsanalyse. Forfattere: Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen (Institut for Geografi,RUC), Tine Falkentorp (Frederiksborg Amt), Vibeke Nellemann (Skov & Landskab), Ole Hjorth Caspersen (Institut for Geografi, RUC), 2005. Udgiver: Skov & Naturstyrelsen, København 2005.

 

Tekst og fotos Copyright Erik K Abrahamsen 2013

All rights reserved

 

Enjoy life – be happy!

 

Melby, Nordsjælland den 2. november 2013

De bedste hilsner

Erik

 

 

Den 5. november 2013 har jeg fra Folketingsudvalgenes sekretariat modtaget følgende mail:

 Kopi start:

Charlotte Roel Andersen <Charlotte.Roel.Andersen@ft.dk>
22.11 (13 timer siden)
til mig

 

 

 

 

Kære Erik K. Abrahamsen

 

På vegne af Folketingets Miljøudvalg, Kulturudvalg og Udvalget for Landdistrikter og Øer takker jeg for henvendelsen af 3. november 2013 vedrørende fredning af en kampestens læmole samt tilhørende strandarealer.

 

Henvendelsen er omdelt til udvalgenes medlemmer til orientering. Det er herefter op til de enkelte udvalgsmedlemmer, om de generelle og principielle aspekter af henvendelsen skal give anledning til politiske initiativer m.v. Udvalgene kan dog ikke tage stilling i konkrete sager.

 

Henvendelsen er omdelt som offentligt bilag i de 3 udvalg og kan læses på Folketingets hjemmeside (www.ft.dk), MIU alm. del – bilag 63.

 

 

Med venlig hilsenCharlotte Roel Andersen
KontorfuldmægtigUdvalgssekretariatetChristiansborg
DK-1240 København K.Tlf.   +45 33 37 55 00
Dir.   +45 33 37 55 35www.ft.dk

 

 

 

Fra: Folketingets Oplysning
Sendt: 4. november 2013 10:03
Til: tingdok_intern
Emne: VS: Anmodning om fredning af eksisterende landfast kampestens læmole etableret i 1912 ud for Liseleje samt tilhørende strandarealer kaldet Pynten. ATT. KUU, MIU og ULØ

Kopi slut.

 

 

Jeg har dags dato den 29. november 2013 modtaget følgenede mail fra Naturstyrelsen:

 

 

Kopi start:

 

“Stamphøj, Else Marie” <EMS@nst.dk>
13.07 (5 timer siden)
til mig, åå

 

 

 

 

NST-4101-00549

Kære Erik Abrahamsen

 

Miljøminister Ida Auken har bedt Naturstyrelsen takke for og besvare din henvendelse af 3. november 2013.

 

Læmolen, Pynten og stranden ved Liseleje er utvivlsomt et fint område.

 

Imidlertid koncentrerer Naturstyrelsens indsats på fredningsområdet sig om de områder, hvor der er de allervigtigste fredningsværdier af national og international betydning. Samtidig er det en forudsætning, at fredninger kun rejses i tilfælde, hvor den ønskede beskyttelse ikke er sikret gennem den generelle lovgivning.

 

Det kan oplyses, at Naturstyrelsen for øjeblikket er i gang med at sikre, at der foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om der kan meddeles planlægningstilladelse til projektet om en lystbådehavn ved Liseleje.

 

Naturstyrelsen finder således ikke anledning til at rejse en fredningssag for det pågældende område.

 

 

Med venlig hilsen

Else Marie Stamphøj
biolog
Det åbne land
Dir tlf.: (+45) 72 54 48 59
ems@nst.dk

Haraldsgade 53
DK – 2100 København Ø
Tlf.: (+45) 72 54 30 00
www.naturstyrelsen.dk

 

Kopi slut.

Opdateret den 29. november 2013

 

2 kommentarer

 1. 1.9.2013 I started to collekt people to sign on the internet: STOP FOR EN LYSTBÅDEHAVN I LISELEJE. It is under Skrivunder.net.
  I still work fore people to sighn , that we NOT are going to have a harbor.
  It will spoil the fantastic natur that is so seldom now.
  The sand flow will be stopped, and the fishbread, at the low sand will disapeer.
  Ther will miss sand on the right side on the harbour, because the flow is going from the big dunes from west to east. Big holes will comeand it is dangerus, fore swimmers.
  We already have 3 harbours, very near, and they are not full.

  The roads to the beach is too small and ther is too littel places for parking.
  The hole area is at NATURA 2000.
  SO LET US STOP TO GET A HARBOUR BUILD IN LISELEJE

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *