Åbenbaringen af Jesus Kristus – Guds Trone i Himlen, Det slagtede Lam, Bruden, Bortrykkelsen, Jesus Kristus 2. Komme, Den sidste Dom og Den ny Himmel og Den ny Jord.

Apocalypse of Jesus Christ – unveiling The Throne in Heaven, The Lamb Slain, The Bride, The Rapture, The Big Tribulation of 7 years, The Return of Jesus Christ (The Day of Jesus Christ), The Final Judgement (The Day of the LORD) and The New Heaven and The New Earth.

 

 

 

 

 

Tekst og foto’s Erik K Abrahamsen.

 

 

 

 

 

Åbenbaringen af Jesus Kristus er den sidste bog i Bibelen. Den er et profetisk skrift skrevet af Apostlen Johannes under hans ophold på øen Patmos i det Ægæiske Hav. Johannes er fange på øen under den romerske Kejser Domitian (81-96).

 

 

Moses Bjerg – Sinai Bjerget med St. Katharina Klosteret opført 3-4oo e. Kr.:

 

Klik på fotos og brug din zoom kontrol og du ser dem i stort format og teksten i billedets højre side forsvinder.

 

Moses Bjerg (Sinaibjerget) til højre i billedet med St. Katharina Klosteret (Sinaiklosteret) ved dets fod. Klosteret er påbegyndt i 300-tallet af Helena, som var mor til den romerske kejser Konstantin den Store. Siden blev klosteret udbygget bl.a. af Kejser Justian den 1. med de 12-15 m høje mure omkring det 6000 m2 store klosteranlæg. Klosteret har modtaget mængder af gaver og håndskrifter fra pilgrimme i Middelalderen og frem til idag. Her opbevares bibelhåndskriftet “Codex Sinaiticus”. Foto: 25. Januar 1995 af Erik K Abrahamsen.

Apostlen Johannes har i årtier været forstander for den kristne menighed i Efesus i Lilleasien. Efter Jerusalems ødelæggelse i 70 e. kr. er de kristne menigheder i Antiochia og i byerne i Lilleasien og Grækenland udsat for store forfølgelser fra de romerske myndigheder. Det romerske Imperiums kejsere bosat i Rom forlanger at alle undersåtter i Romerriget skal tilbede Kejseren som Gud. Det nægter de kristne, idet de åbenlyst prædiker og underviser offentlig om, at der kun er een Gud – Abraham, Isaks og Jakobs Gud åbenbaret gennem de hellige skrifter i Torah´en og ved Guds Søn og Menneskesønnen Jesus Kristus liv, død, opstandelse, himmelfart og ved Helligåndens udgydelse over disciplene på Pinsedag – een Sand Gud: GUD FADER, GUD SØN og GUD HELLIGÅND fra evighed til evighed.

 

Åbenbaringsbogen er et profetisk skrift, der åbenbarer, afslører hvad der ER SKET, HVAD DER SKER LIGE NU OG HVAD DER KOMMER TIL AT SKE.

 

Det er et skrift, der åbenbarer Jesus Kristus som det slagtede Guds Lam siddende ved Gud Faders højre hånd på Guds Trone i Himmelen.

Det er et skrift, der åbenbarer Guds menighed – Jesus Kristi Brud´s store trængsler gennem hele ENDETIDEN fra Helligåndens udgydelse på Pinsedag frem til menighedens bortrykkelse i skyen – Bortrykkelsen, 1. Thessalonikerbrev 4,13-18 og Jesus Kristi 2. Komme -“Rytteren på den hvide hest”, Johannes Åbenbaring 19,11-21.

Det er et skrift, der åbenbarer Jesu Kristi SEJR over Guds modstander Satan, Djævelsen og de faldne engle og Guds Endelige Dom – Verdensdommen ved Vor Herre Jesu Kristi over alle Guds modstandere gennem hele Verdenshistorien.

Det er et skrift, der åbenbarer Den Ny Himmel, Den Ny Jord, Det Ny Jerusalem samt Livets Vand og og adgangen til LIVETS TRÆ (Johannes Åbenbaring 21,1-8 og Johannes Åbenbaring 22, 1-21) som lovet af Gud i 1. Mosebog 2,16-17; 1. Mosebog 3, 22-24 og

1. Mosebog 3,15 PAGTEN mellem Gud og Eva: ” Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes; Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen.” Dette skiftsted opfyldes (Joh. 19,28), da kvindens afkom (fra Eva til Maria, den jordiske mor til Jesus Menneskesønnen) Jesus Kristus udgyder sit blod på Golgata Kors, hvor Jesus sidste ord er: “Det er fuldbragt”. ( Se Johannes Evangeliet 19,30). Her sejrer Jesus over Guds modstander og menneskehedens anklager Satan. Gennem Jesus stedfortrædende død på Golgata Kors giver Gud enhver troende del i Jesus Kristis opstandelse og det evige liv i Guds nærhed:

Jesus sagde til hende: “Jeg er opstandelsen og livet; den der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø”. (Johannes Evangeliet 11,25-26).

 

Johannes Åbenbaring den sidste bog i Bibelen og er et profetisk skrift som fuldender Bibelen med:

GRUNDVOLDEN: 1. Mosebog  kap. 1-11,

OVERBYGNINGEN:  1. Mosebog kap. 12.- 5 Mosebog kap. 34: LOVEN (Torah´en), de historiske, profetiske og poetiske bøger helt frem til og med skrifterne i Det Ny Testamente,

FULDENDELSEN: Jesus Kristus Åbenbaring Kap. 1-22.

At forstå og fortolke Johannes Åbenbaring kræver indsigt, fordybelse, bøn og åbenbaring fra Helligånden, som er Jesu Kristi Ånd – Kundskab og Visdoms Ånd, Guds Ånd.

 

Hermeneutik er læren om den rette fortolkning af Bibelen. Gennem hele kirkehistorien er de 3 mest almindelige metoder:

Den litterære (sproglige), den historiske og den billedlige metode.

Jeg vil tolke teksterne i Bibelen ud fra den litterær-historiske sammenhæng, som de er skrevet i ud fra det originale sprog og ud fra de bedste oversættelser fra hebraisk og græsk.

Ethver bibelvers skal ses og fortolkes ud fra den sammehæng som bibelverset indgår i og ud fra andre relevante bibelvers i både Gamle og Ny Testamente. Populært sagt tolker bibelvers andre bibelvers – de udgør en sammenhæng som er den sande og samlede åbenbaring af Guds Ord – ORDET som blev KØD, SE: Johannesevangeliet 1,1-3: -“I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.”

Johannes Åbenbaring kan ikke forståes uden et indgående kendskab til de profetiske skrifter i Gammel Testamente bl.a.: 1.-5. Mosebog, Daniels Bog, Jeremias Bog, Esajas Bog, Ezekiels Bog, Salmernes Bog, Zakarias Bog, Joels Bog, Haggaj Bog m. fl.

 

Johannes Åbenbaring står for FULDENDELSE – LAMMETS ENDELIGE SEJR OG TRIUMF.

 

Vandringen til EMMAUS:

Vandringen til Emmaus, hvor Jesus som den første der er opstået fra de døde i sit herliggjorte legeme møder 2 af sine disciple (Se Lukasevangeliet 24,13-35):

-“Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tres stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus; de talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem. ” Hvad er det, I går og drøfter med hinanden?” (Lukasevangeliet 24,13-17a),

-” Da sagde han til dem: ” I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?” Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne.(Lukasevangeliet 24,25-27).

 

Den opstandne Jesus og disciplene ( Se: Lukasevangeliet 24,33-53):

-” Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elleve og alle de andre forsamlet, som sagde: “Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon.” Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de de havde genkendt ham, da han brød brødet. Mens de talte om dette , stod han midt iblandt dem: ” Fred være med jer!”(Lukas 24,33-37),

-“Så sagde han til dem:” Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer: Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne“. Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå Skrifterene, og han sagde til dem: “Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje”. (Lukas 24,44-49).

 

Jesu himmelfart (Lukasevangeliet 24,50-53):

-“Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud.

Alle disse begivenheder udfolder sig ca. 30-33 e. Kr.

 

Sct Petri Kirke, bygget ca. 14oo, København:

Altertavle: Jesus Himmelfart.

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen.

 

Sct Petri Kirke bygget ca. 1400. Altertave. Jesus Himmelfart. Foto 20
Sct Petri Kirke bygget ca. 1400. Altertavle af Jesus Himmelfart. Foto 2014 af Erik K Abrahamsen.

 

Patmos i Det Ægæiske Hav.

Der er gået ca. 60 år siden at evangeliet om det glade budskab om frelsen i Jesus Kristus er udgået fra Jerusalem til Galilæa, Samaria, Antiochia, Lilleasien, Grækenland og til Rom.

Dette er begyndelsen af opfyldelsen af Jesus ord (Matthæusevangeliet 28,18-20):

-” Og Jesus kom hen til dem og talte til dem og sagde: “Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”.

 

Oversigt over Johannes Åbenbaring  1,1 – 22,21:

 

INDLEDNING 1,1-11: Jesu Kristi åbenbaring.

 

1. SYN: 1,12 – 3,22 Jesus Kristus Herlighed

Jesus Kristus Herlighed 1,12-20,

Sendebrevene til de 7 menigheder 2,1 – 3,22.

 

2. SYN: 4,1 – 7,17 Guds Trone i Himlen

Guds Trone i Himlen 4,1-11,

Lammet og bogen med de syv segl 5,1 – 5,14,

De 4 ryttere på en hvid, rød, sort og gustengul hest 6,1 – 8,

Bruden der holder fast ved Guds Ord og Jesu Kristi vidnesbyrd 6,9-11,

Vredens store dag kommet 6,12-17,

Guds tjenere beseglet og Jesu Kristi BRUD foran Guds Trone 7,1-17.

 

3. SYN: 8,1 – 11,19 Det slagtede Lam

Lammet bryder det syvende segl: Stilhed i Himlen 8,1-6,

De 6 engle blæser i deres 6 basuner: Dom over jorden 8,7 – 9,21,

Jesus Kristus forkynder klædt i sky og med regnbuen om sit hoved: “Tiden er ude”, 10,1-11,

De to vidner: Summen af Guds folk i LOVENS PAGT (Gamle Testamente) og i NY PAGT ved Jesu Kristi stedfortrædende død (Det slagtede Lam) på Golgata Kors (Ny Testamente) 11,1-14,

Den syvende engel blæser i den syvende basun: Verdensdommen 11,15-19.

 

4. SYN: 12,1 – 14,20 Jordens Høst

Den fødende kvinde  og den store drage 12,1-12,12,

Dyret fra havet og dyret fra jorden 13,1 – 13,18,

Sangen til Lammets pris 14,1-5,

Forkyndelse af et evigt evangelium, advarsel mod at tilbede dyret og dets billede og opfordring til udholdenhed for alle, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus 14,6-13,

Jordens høst 14,14-20.

 

5. SYN: 15,1 – 16,21 Dom over Verden

Guds tjener Moses og lammets sang og Templet i himlen, Vidnesbyrdets telt 15,1 – 8,

Dom over Verden: de syv engle hælder de syv vredesskåle ud 16,1 – 21.

 

6. SYN 17,1 – 18,24 Dom over skøgen og dyret

Den store skøge og dyret 17,1 – 18,

Babylons fald 18,1 -24.

 

7. SYN 19,1 – 20,15 Lammets Bryllup i Himlen, Jesus Kristus 2. Komme og Den sidste Dom

Lammets bryllup 19,5 -10,

Jesus Kristus 2. komme: Rytteren på den hvide hest sejrer over dyret 19,11-21,

Den første opstandelse og De tusind år 20,4 – 6,

Den endelige sejr i krigen mod Djævelen 20,7 – 10,

Livets bog og Guds endelige dom ved Guds hvide trone, den sidste dom 20,11 -15.

 

8. SYN 21,1 – 22,21 Menigheden, iklædt Guds herlighed, fuldendt gennem lidelser – Den ny Himmel og Den ny Jord

Den nye himmel og den nye jord 21,1 – 8,

Det ny Jerusalem 21,8 – 27,

Livets vand og livets træ 22, 1 – 5,

Afsluttende formaninger og løftet om Kristi komme 22,6 – 21.

 

 

 

1SYN:

Jesus Kristus og hans menighed på jorden (Johannes Åbenbaring kapitel 1-3):

 

Johannes Åbenbaring 1, 9-18:

-“Jeg, Johannes, jeres broder, fælles med jer om trængslen og Riget og udholdenheden i Jesus, var på den ø, der hedder Patmos, for Guds ords og Jesu Vidnesbyrds skyld. På Herrens dag blev jeg grebet af Ånden og hørte bag mig en høj røst som af en basun sige: “Skriv det, du ser, ned i en bog, og send den til de syv menigheder, til Efesos og til Smyrna og til Pergamon og til Thyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laudikea.
-Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig, og da jeg vendte mig om, så jeg syv guldlysestager og midt mellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn, iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet. Hans hoved og hår var hvidt som den hvideste uld, som sne, og hans øjne var som luende ild, og hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans røst var som lyden af vældige vande. I din højre hånd holdt han syv stjerner, og ud ud hans mund stod et skarpt, tveægget sværd, og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke.

-Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død; men han lagde sin højre hånd på mig og sagde: “Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den, som lever: Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget.”

 

Jesus åbenbarer, at han er MESSIAS – Mesiah Yahwaeh (på hebraisk), ho Christòs (på græsk):

 

Matthæus 16, 15-19:

– Men I , hvem siger I, at jeg er?” Simon Peter svarede: “Du er Kristus, den levende Guds Søn.” Og Jesus  sagde til ham: “Salig er du, Simon, Jonas ´søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den”.

Han Jesus af Nazaret er Profeten, Kongen og Præst, der som skrevet om i alle Det Gamle Testamentes 39 bøger er kommet til jorden som Menneskesøn og Guds Søn:

Esajas 9,5: – ” For et barn et født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste.”

Her på Patmos møder Apostlen Johannes i et syn den herliggjorte Jesus Kristus i al sin guddommelighed på Guds Trone i Himmelen, hvor Jesus siger til Johannes: “FRYGT IKKE”.

Dr er nu gået ca. 60 år siden menighedens start pinsedag ca. år 33 e. Kr. og Helligåndens udgydelse over disciplene.

 

Domkiren i København – bygget 1811-28 af arkitekt C.F.Hansen i klassicistisk stil:

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen.

 

Vor Frue Kirke i København. Bygget af arkitekt C.F. Hansen 1811-28. Tekkst. KOMME TIL
Vor Frue Kirke i København. Bygget af arkitekt C.F. Hansen 1811-28. Tekst på Kristusfiguren af billedhugger Bertel Thorvaldsen 1821-24: Matthæus 11,28: “KOMME TIL MIG”, (“Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile”). Foto 2015 af Erik K Abrahamsen.

 

 

OVERSIGT for at forstå følgende begivenheder som alle ligger ude i fremtiden:

Bortrykkelsen (The Rapture), Den store Trængselsuge på 7 år (The Big Tribulation), Jesus Kristus 2. Komme (The Day of Jesus Christ) og Herrens Dag med Den endelige Dom (The Day of the LORD and The Final Judgement):

 

Pinsedag er begyndelsen på: HELLIGÅNDENS TID, ENDENS TID, DE SIDSTE TIDER,  NÅDENS TID og DEN STORE TRÆNGSEL lige før Jesu genkomst.

Den periode har nu varet i ca. 2000 år og pågår stadig.

Det er en NÅDENS TID, hvor Helligånden kalder mennesker til frelse i Jesus Kristus – retfærdiggørelse og virker Åndens frugt i menneskets indre -Helliggørelse: kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. (Galaterne 5,22).

 

Jesu Død på Golgata Kors, Hans Opstandelse, Himmelfart og Helligåndens udgydelse på pinsedag som menighedes fødselsdag og begyndelse har profeten Daniel set i syner under Jødernes ca. 70 års eksil i Babylon mellem 607 f. Kr. og 536 f.Kr og bl.a. nedskrevet under Perserkongen Dareios – konge over kaldæernes rige 521-486 f.kr., Daniels Bøn for Jerusalem, (Daniels Bog 9,1-27):

-“Giv agt på ordet, så du forstår synet. Halvfjerds uger er fastsat for dit folk og for din hellige by, før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden sonet, før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver beseglet, og det højhellige bliver salvet.

Du skal vide og forstå: Fra den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste, er der syv uger. I 62 uger skal det stå genopbygget med torve og gader. Men det er trængselstider! Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom, og byen og helligdommen ødelægges af en fyrste, der kommer med sin hær. Han får sit endeligt i en stormflod. Det er besluttet, at ødelæggelserne skal vare, indtil krigen er forbi. Han vil slutte en stærk pagt med de mange i én uge. Men midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør. Ødelæggeren kommer på vederstyggelighedens vinger, og det varer, indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælder frem mod ødelæggeren selv.” (Daniels Bog 9,23b-27).

 

Kronologi baseret på profeten Daniels profeti “Om tiden der kommer”:

“Ordet om Jerusalems genopbyggelse udgik” : 7 uger = 7 årsuger = 7 x 7 = 49 år (Daniel 9,25b) Templet i Jerusalem står genopbygger år 515 f. Kr.

“Jerusalem genopbygget i 62 uger” = 62 årsuger =  7 x 62 = 434 år,

“Når de 62 årsuger er gået, bliver en salvet fjernet uden dem”: 7 årsuger + 62 årsuger = 69 årsuger = 69 x 7 = 483 år

Jesus Kristus er den salvede som fjernes uden dom. Jesus Kristus udgyder sit blod på Golgatha Kors som soning for hele menneskehedens syndere til alle tider.

På 3´dag efter Golgata Kors opstår Jesus fra de døde, underviser og mødes med sine disciple og på den 40´ dag vender Jesus Kristus tilbage til Himmelen og indtager sin plads ved Gud Faders højre hånd og får af sin Far i Himmelen overdraget al magt til at udføre sin retfærdige dom i Himlen og på Jorden.

På pinsedag – 50 dage efter Golgata sender Jesus Kristus Helligånden som udgydes over alle disciplene. Apostlenes Gerninger 1,5): -“Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage”, og (Apostlenes Gerninger 1,8): – ” Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.”

 

Tiden nu og tidens siden Helligåndens udgydelse Pinsedag er:

Helligåndens tid, Nådens tid, Sidste tid, Menighedens tidsalder og Den store trængselsuge på 3,5 år+3,5 år lige før Jesus Kristus 2. Komme.

Denne tid – NÅDENS TID er ikke fastsat i åremål – KUN Gud kender dens længde.

Tiden frem til Den Store Trængselsuge er UDEN for de 70 årsuger – tiden “står” stille mellem de 69 årsuger før Jesu Død på Golgatha Kors og den sidste årsuge på 7 år (The Big Tribulation, 3,5+3,5 years) umiddelbart før Jesu Genkomst.

 

I Daniels profeti om de 70 årsuger er der endnu 1 årsuge tilbage = 7 år. Denne begivenhed: -“Han vil slutte en stærk pagt  med de mange i én uge”, Daniel Bog 9,27a) er endnu ikke indtruffet – den ligger i nær fremtid.

Jesus 2. Komme vil ske på et tidspunkt i eller efter den 70´årsuge – 7 år som er opdelt i 2 perioder på hver 3,5 år: -” Men midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør. Ødelæggeren kommer på verderstyggelighedens vinger, og det varer, indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælder frem mod ødelæggeren selv”, (Daniels Bog 9,27b).

 

Bortrykkelsen (Rapture) af Jesus Kristus Menighed til Guds Trone i Himlen:

FØR den 70` årsuge vil hele Jesu Kristi Legeme – Jesu Kristi menighed overalt på jorden opleve Bortrykkelsen (The Rapture) af menigheden:-“- Så skal vi der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren, Første Thessalonikerbrev 4, 17; 4,13-16.

 

Jesus Kristus 2. Komme, Jesus Kristi Dag – The Day of Christ – The second coming of Jesus Christ – i eller lige efter Den Store Trængselsuge, den 70´uge: 3,5 år + 3,5 år, (The Big Tribulation):

Rytteren på Den Hvide Hest sejrer over dyret, Johannes Åbenbaring 19,11-21: -“Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han der rider på den, hedder Tro og Sandru, og han dømmer og strider med retfærdighed”, vers 19,11.

Johannes Åbenbaring 1,5-8: -” Og fra Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde og herskeren over jordens konger. Ham, som elsker os og har løst os fra vore synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin fader, ham være ære og magt i evighedernes evigheder. Amen. Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham; og alle jordens folkestammer skal jamre over ham (Se: Daniels Bog 7,13-14 og Zakarias Bog 12,10).  Ja, amen. Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Almægtige.”

Paulus ´Andet Brev til Thessalonikerne 2,8.”- Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus  dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt”. Se også: 2. Thess. 2,3-7).

De tusind år, Johannes Åbenbaring 20,1-10:

-” Og jeg så troner og nogle, der tog sæde på dem; de fik domsmagt. Og jeg så sjælene, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat mærke på deres pander og hånd. De kom til live og blev konger med Kristus i tusind år”, vers 20,4.

 

HERRENS DAG – The Day of the Lord – The Day of Final Judgement,  2. Petersbrev, 3,10-13:

-” Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og al det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer og elementerne komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor”.

Livets bog og den endelige dom – The Book of Life and the Final Judgment, Johannes Åbenbaring 20,11-15:

-” Og jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det der stod skrevet i bøgerne”, vers 20,11-12 og ” Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen”, vers 20,15.

-” En flod af ild strømmede frem. Tusind, ja tusinder tjente ham, ti tusind, ja ti tusinder stor foran ham. Retten blev sat og bøgerne blev åbnet”, Daniels Bog, 7,10; 7,9 og 7,11-14.

 

Den nye Himmel og den nye jord, Johannes Åbenbaring 21,1-27:

-“Og jeg så en ny himmel og en ny jord og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige:

Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. The det, der var før, er forsvundet”, vers 1-4.

-“Og han, der sidder på tronen, sagde:”Se, jeg gør alting nyt!” Og han sagde:”Skriv! For disse ord er troværdige og sande.” Og han sagde til mig:” Det er sket. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn.” vers 5-8.

 

En oversigt tegning over “Guds Dom over retfærdige og uretfærdige”, som jeg beskrev og tegnede, da jeg studerede emnet i april 1991:

A. Guds dom over menneskeslægten i historien, punkt 1-10:

Syndefaldet, Syndfloden, Babelstårnet, Sodoma og Gomorra, 10-stammeriget, Juda Rigets fald, Dom over hedenske riger, Dom over synden ved Jesus Kristi død på Golgata Kors (Retfærdiggørelse ved tro), Dom over Israel og Templet og Jerusalems ødelæggelse og Nådetidens domsgerning ved Helligånden i menneskets indre (Helliggørelsesprosessen):

B. Guds evige dom – overladt til Sønnen.

Alle tings genoprettelse og den kommende herlighed i evigheden.

Det ny Jerusalem og livet i det ny Jerusalem.

 

Klik på foto og brug din zoom kontrol og du ser det i stort format.

 

Guds Dom over retfærdige og uretfærdige. Beskrevet og teg
Guds Dom over retfærdige og uretfærdige. Beskrevet og tegnet i april 1991 af Erik K Abrahamsen. Scannet 15. november 2016 af Erik K Abrahamsen.

 

 

Domkiren i København – bygget 1811-28 af arkitekt C.F.Hansen i klassicistisk stil:

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen.

 

Domkirken i København "Vor Frue Kirke", built 1811-28 by archetect C.C. Hansen in klassici
Domkirken i København “Vor Frue Kirke”, built 1811-28 by architect C.F. Hansen in klassicistisk style.  All sculptores by danish sculptor Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Photo 2015 by Erik K Abrahamsen.

 

Nådens Tid – Endens tids fra Pinsedag til Jesu Krist 2. Komme:

 

Aposteltiden fra ca. 33 e.Kr. til ca. 100 e.Kr.

Menighedens tid – nådens tid i det første århundrede efter menighedens fødselsdag med Helligåndens udgydelse på Pinsedag ca. år 33 e. Kr. (SE: Apostlenes Gerninger 2,1-4 og 2,16-21).

 

Om denne periode “Aposteltiden” har jeg  i december 1987 skrevet følgende eksamens opgave under mit et-årige fuldtids bibelskole ophold i København fra 1. september 1987 til 1. juni 1988:

Kirken er Guds menighed (Ecclesia), Guds udkaldte, Guds forsamling, Kristi Legeme, Krist Brud (Apostlenes Gerninger 4,32). Menigheden er grundlagt af Jesus Kristus og starten på menigheden er, hvor Jesus siger til apostlene lige før sin Himmelfart: – “Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, ja indtil jordens ende”, (Ap.G. 1,8). Denne Helligåndens kraft kom over de forsamlede pinsedagen (Ap. G. 2,1-36). Alle blev fyldt af Helligånden (Ap.G. 2,4).

Menigheden i Jerusalem bestod af omvendte jøder – såkaldte jødekristne, græsktalende og hebraisktalende (Ap.G. 6,1) I starten mødtes de dagligt i Helligdommen (Ap.G. 2, 46-47), men de mødtes også i hjemmene (Ap.G. 5,42) omkring fællesskabet, apostlenes lære, brødsbrydelsen og bønnerne (Ap.G. 2,42). Helligåndens kraft har fyldt disciplene og forkyndelsen af Ordet ledsages af Åndens nådegaver (1. korr. 12,1-11): tegn og undere, tungetale, profetier og lægedom (Ap.G. 2,44) og menigheden voksede dagligt med mennesker, der omvendte sig og lod sig døbe til Jesus Kristus (Ap.G. 2,41 ; 4,4).

I disse år oplever menigheden en utrolig vækst, den har indbyrdes kærlighed, deler med hverandre og er præget af apostellederskabet og forkyndelse af Guds Ord (Ap.G. 6,2).  Det jødiske Råd Synhedrinet kalder Peter og Johannes til møde og forbyder dem at tale eller lære i Jesu Navn.  (Ap.G.4,18). Peter og Johannes adlyder Gud mere end mennesker (Ap.G.4,19-20) og støttes i den videre forkyndelse af menighedens bøn og Helligåndens nærvær. (Ap.G 4,31-32). Under menighedens videre vækst organiseres den med de syv fattigforstandere (Ap.G. 6,1-6). Farisæren Gamaliel forsvarer disciplene over for Synhedrinet (Ap.G. 5,34-42) og Rådet følger hans råd (Ap.G. 5,29-40).

De falske anklager mod Stefanus bliver et vendepunkt i menighedens historie (Ap.G. 6,8-15). Han anklages for Rådet og holder en ypperlig forsvarstale (Ap.G. 7,1-56), hvori han beviser og vidner af Jesus er den Kristus, Messias, Frelser som Moses og profeterne skriver om. Stefanus stenes til døde umiddelbart efter og  med Saulus som vidne (Ap.G. 7,57-60; 8,1). Samme dag udbrød en stor forfølgelse mod menigheden i Jerusalem og alle undtagen apostlene spredtes over Judæa og Samarias egne (Ap. G. 8,1).

Nu spredes Guds Ord og Samaria tager imod Guds Ord. (Ap.G. 8,14) og Peter og Johannes tager derop for at døbe disciplene i Helligånden (Ap.G. 8,14-17).

Et altafgørende vendepunkt i menighedens historie er Saulus omvendelse på vej til Damaskus. Jesus Kristus viser sig for Saulus: “Saul, Saul. hvorfor forfølger du mig” (Ap.G. 9,3-6). Og hos Ananias bliver Saulus døbt (Ap.G. 9,18) og til Ananias fortæller Herren, at Han har udvalgt Saulus “til at bære mit Navn frem både for hedninger og konger og Israels børn”, (Ap.G. 9,15). Herefter er der en periode hvor menigheden har fred i Judæa, Galilæa og Samaria. Den vokser og opbygges i Helligåndens kraft (Ap.G. 9,31).

Endnu et vendepunkt er Peters syn i Joppe, hvor han i et syn ser en stor dug fra himlen blive sænket ned på jorden (Ap.G. 10,9-20). En røst sagde.”Hvad Gud har erklæret for rent, må de ikke kalde for vanhelligt” (Ap.G.10,15). Dette er tegnet fra Gud på, at hedningerne også har del i omvendelsen til liv (Ap.G. 11,18). Kornelius, høvedsmand i Kæsarea er hedning og han og hans hus omvender sig og Helligånden falder over alle de forsamlede (Ap.G. 10,44). Og Peter døber alle disse omvendte hedninger (Ap.G. 10,45-48). Peter forklarer hvad der er sket for brødrene og apostlene i Jerusalem (11,1-18) og alle priser Gud for, at også hedningerne har lod i evigt liv i Jesus kristus (Ap.G. 11,18)

Det næste store by der tager imod Jesu Ord er Antiokia – en stor handelsby i Lilleasien i det romerske Imperium. I starten blev Ordet forkyndt for jøder (Ap.G. 11,19), men senere får hedingerne, grækerne også del i evangeliet (Ap.G. 11,20). Et stort tal kom til troen (Ap.G. 11,21) og menigheden i Jerusalem sender Barnabas til Antiokia. Senere følger Saulus efter (Ap. G. 11,22.25-26). Menigheden grundlægges og her i Antiokia får disciplene navnet : de kristne. (Ap. 11,26). Menigheden i Antiokia er fuld af Helligåndens tjenester og nådegaver: der er profeter og lærere og Ånden taler til menigheden, mens de faster (Ap.G. 13,1-3). Paulus tidligere Saulus forkynder i Synagogen i Antiokia (Ap.G. 13, 14-44). Mange kommer til tro, men mange jøder spotter dem (Paulus og Barnabas). De svarer frimodigt:” Så vender vi os til hedningerne”, (AP.G. 13,44-52),vers 46). “Og Herrens Ord udbredtes over hele egnen (Ap.G. 13,49). De forkynder nu i Ikonium, Lystra og Derbe og vender tilbage til Antiokia ( Paulus 1. Missionsrejse). De vinder talrige disciple og styrker dem i troen og indsætter ældste for hver menighed under bøn og faste (Ap.G. 14, specielt vers 21-13). Blandt de omvendte hedninger (hedningekristne) og de jødekristne opstod problemer om overholdelsen af Moseloven (Omskærelsen), Ap.G.15,1-2). Apostelmødet i Jerusalem redder trådene ud og beslutter at sende Paulus, Barnabas, Judas og Silas til Antiokia med en skrivelse vedtaget på mødet (Ap.G. 15,4-29, specielt vers 22-29).

Kirkens videre udvikling sker på Paulus 2. Missionerejse ca. år 48-50 e. Kr. Rejsen  gennem Antiokia, Derbe, og Lystra gjorde Paulus sammen med Silas (Ap.G, 15,40-41 og 16,1). Paulus tager Timotheus med og rejser via Troas til Makedonien. De besøger Filippa og omvender Lydia fra Thyatria (Ap. G. 16,11-15). Paulus og Silas tager videre til Thessaloniki (Ap.G.17,1-9), til Berøa og Athen (Ap.G.17). Endelig forkynder Paulus i EFESUS (Ap.G. 18,19). Denne var tidligere  en blomstrende handelsby grundlagt af grækerne i 10.-12. århundrede f.Kr. Byen er dog stadig international, da mængder af pilgrimme besøger Artemis- templet i byen. Efesus er godt valgt af Paulus, da budskabet om Jesus Kristus herfra vil nå ud i det romerske imperium. Paulus møder ballade i byen, da Demetrius ophidser folket, fordi han som sølvsmed føler sig ramt på pengepungen. Demetrius lavede Artemistempler af sølv (Ap.G. 19,24-41). Denne episode indtræffer, da Paulus besøger byen under Paulus 3. Missionsrejse ca. år 56-58 e. Kr.

I de følgende årtier oplever menighederne i Lilleasien og Grækenland store forfølgelser fra de romerske kejsere Nero og Domitian. Jerusalem omringes af romerske hære, byen indtages og templet nedrives år 70 e. Kr.  En million jøder dør og 1,5 million jødiske fanger føres bort fra Jerusalem. Jerusalem udspiller sin rolle som “Modermenighed” for de kristne og apostlene flygter med disciplene bl.a. til Efesus. Historikere regner med, at apostlen Johannes er forstander for menigheden i Efesus, da han landsforvises til Patmos ca. år 96 e. Kr. (Johannes Åbenbaring 1,9). Alle Jesus profetier om Jerusalems ødelæggelse gik her i opfyldelse (Se Lukas 21,24 og 19,41-44).

Paulus anklages for det jødiske Råd og tages i forvaring ca. år 60 e. Kr. Paulus er romersk statsborger (Ap.G. 22,25-30). Han forsvarer sig (Ap.G. 23,1-11) og føres som fange til Kæsarea. Over for Landshøvdingen Festus indanker Paulus sin sag for den romerske kejser (Ap.G. 25,9-12) Dette accepterer Festus (Ap.G. 25,12) og Paulus sendes til Rom – det romerske imperiums hovedstad. Der tilbringer Paulus de næste par år i mild fangenskab og det formodes, at han lider martyrdøden år 64-68.

Inden sin død forkyndte Paulus evangeliet i den blomstrende menighed, som var grundlagt mange år tidligere, se bl.a. Paulus brev til Romerne skrevet i Korinth ca. år 58 e.Kr.

Rom er imperiets hovedstad. Her hersker aristokratiet og i denne by findes de store embeder med magt og indflydelse. Og dette bliver netop kristendommens største fare i de næste århundreder. Netop i det 2. og 3. århundrede får de biskoppelige embeder større og større magt og Helligåndens kraft forsvinder mere og mere fra menighederne.

I den sidste del af det 1. århundrede ser vi stadig menigheder, som er opfyldt af den sande lære og hvori Helligånden virker på trods af ydre og indre trængsler, Se brevene til de syv menigheder i Lilleasien, Johannes Åbenbaring 2,1-3,22.

 

Det var den romerste konsul og hærfører Titus (39-81) som i året 70 e.Kr. med sin hær erobrede Jesusalem, plyndrede og ødelagde jøderes tempel og dræbte 1 million jøder og førte 1,5 millioner jøder som fanger til Rom:

Efter Titus død år 81 e. Kr. blev denne triumfbue “Titusbuen” opført for at hylde den guddommeligjorte romerske kejser Titus (79-81):

Buen for gennemgang er udsmykket med relieffer af soldaternes sejrs triumf – et relief, hvor soldaterne fremviser krigbyttet “Jødernes syvarmede lysestage” fra jødernes ødelagte tempel i Jerusalem år 70 e. Kr.

 

Titusbuen i Rom opført til minde om kejser Titus erobring af jerusalem og ødelæggelsen af jødernes 3. tempel Herode tempel år 70 e. Kr.
Titusbuen i Forum Romanum, Rom opført til minde om kejser Titus erobring af Jerusalem og ødelæggelsen i år 70 e. Kr. af jødernes 3. tempel “Herodes tempel” (opført 0g i brug 20 f. Kr.- 70 e.Kr.). Foto juni 2003 af Erik K Abrahamsen.

 

 

De syv menigheder i Lilleasien Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia og Laudekea er et billede på hele Guds menighed gennem hele menighedens tidsalder: Nådens tid, De sidste tider fra Pinsedag og frem til Jesu Kristi 2. Komme.

Johannes Åbenbaring 1,11: -“Skriv det, du ser, ned i en bog, og send den til de syv menigheder, til Efesos og til Smyrna, og til Pergamon og til Thyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laudikea”. Og Joh. Åb: 1,19-20: -“Skriv det, du har set, og det, som er, og det som siden skal ske. Hemmeligheden om de syv stjerner, som du så i min højre hånd, og om de syv guldlysestager er den: De syv stjerner er de syv menigheder engle, og de syv lysestager er de syv menigheder”.

 

Samlet set er det et profetisk budskab om opmuntring, trøst og formaning til hele Jesu Kristi legeme på jorden gennem hele nådens tid:

Opmuntring – til at bevare håbet, udholdenheden, troskab til den sande lære:

-” Vær tro til døde, og jeg vil give dig livets sejrskrans”. (Joh. Åb,2,10b). Og:  -” Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne (Joh. Åb. 3,5-6).

Trøst – at Jesus er hos den enkelte troende til alle tider og at Gud taler til menigheden og den enkelte  gennem Helligånden:

-” Dette siger den Hellige, den sanddru, han som har Davidsnøglen, og som lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op: Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i, og jeg ved, at du kun har svage kræfter og dog har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn, (Joh. Åb. 3,7-8). Og -” Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderig for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det du har, for at ingen skal tage din sejrskrans,(Joh. Åb. 3,10-11).

Formaning

-“Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig! Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. (Joh. Åb. 3,19-20).

Tallet 7 er nævnt 52 gange i Johannes Åbenbaring: 7 saligprisninger (see: 14,13; 16,15; 19,9; 20:6-7,10,20), 7 menigheder (1:4,11), 7 ånder (1,4), syv guldlysestager (1,12), syv stjerner (1,16), syv segl (5,1), syv horn og syv øjne (5,6), syv basuner (8,2), syv tordener (10,3), syv tegn (12:1,3; 13,13-14; 15,1; 16,14; 19.20) syv kroner (12,3), syv plager (15,6), syv guldskåle (15,7), syv bjerge (17,9) og syv konger (17,10) m.m. Tallet 7 står for fuldkommenhed (Completeness).

 

2. SYN:

Guds Trone i Himlen, Bogen med de 7 segl, Lammet bryder de første 6 segl (Johannes Åbenbaring kapitel 4-7):

 

Johannes Åbenbaring 1,19: -“Skriv det, du har set, og det som er, og det som siden skal ske.”

Joh. Åb. 4,1-11:

-” Derefter så jeg, og se, der var en åben dør ind til himlen; og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en basun, sagde: “Kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske”. Straks blev jeg greben af Ånden og så en trone stå i himlen og én  sidde på tronen. Og han der sad på tronen, var at se til ligesom jaspis og sarder, og der var en regnbue rundt om hans trone, at se til som smaragd (Joh. Åb. 4,1-3).

-“Og rundt om tronen stod fireogtyve troner, og på tronerne sad firetyve ældste i hvide klæder og med guldkrone på hovedet.  Fra tronen kom der lyn og brag og torden, og foran tronen stod der syv brændende fakler – de er Guds syv ånder. Foran tronen var der noget ligesom et glashav så klart som krystal. Og rundt om tronen midt for siderne var der fire levende væsener fulde af øjne både for og bag. Det første levende væsen lignede en løve, det andet lignede en okse, det tredje havde et ansigt som et menneske, og det fjerde lignede en flyvende ørn (Joh. Åb. 4,4-7).

“og foran tronen stod der syv brændende fakler – de er Guds syv ånder”, Joh. Åb. 4,5. Syv er symbol for fuldkommenhed og “de syv brændende fakler” og “Guds syv ånder” er billeder på HELLIGÅNDEN. Se også på Zakarias 4,2: ” Jeg svarede:” Jeg ser en lysestage helt af guld med en skål på toppen. Den har syv lamper, og der er syv vægeholdere oven på hver lampe. Ved siden af den er der to oliventræer, et til højre og et til venstre for skålen”. Jeg spurgte den engel, der talte med mig: “Hvad betyder det, herre?” Den engel , der talte med mig, spurgte: “Ved du ikke hvad det betyder?” og jeg svarede: ” Nej, herre.” Da sagde han: Dette er Herrens ord til Zerubbabel: Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskares Herre!

-” De fire væsener havde seks vinger, fulde af øjne hele vejen rundt og på indersiden, og de siger uden ophør dag og nat: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han som var og som er og som kommer. Og når de fire væsener giver pris og ære og tak til ham, der sidder på tronen, og som lever i evighedernes evigheder, falder de firetyve ældste ned for ham, der sidder på tronen, og de tilbeder ham, som lever i evighedernes evigheder, og de lægger deres kroner ned for tronen og siger: Værdig er du, vor Herre og Gud til at få pris og ære og magt; for du har skabt alle ting, af din vilje blev de til og blev skabt. (Joh. Åb. 4,8-11).

 

Det syn af Guds Trone med de fire væsener med seks vinger er det samme syn som Profeten Ezekiel ser af Guds Trone ved floden Kebar i Babylon 597 f. Kr. (Ezekiels Bog 1,1-28 og Ezekiels Bog kapitel 10).

Det er også det samme syn som Esajas ser, da han bliver kaldt til profet: “I kong Uzzijas dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver seks vinger; med de to skjulte de ansigtet, med de to skjulte de fødderne, og med de to fløj de. De råbte til hinanden: “Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Herre, hele jorden er fuld af hans herlighed!””, Esajas 6,1-3.

“Det første levende væsen lignede en løve, det andet lignede en okse, det tredje havde et ansigt som et menneske, og det fjerde lignede en flyvende ørn”, Joh. Åb. 4,7.  De fire levende væsner holder øje med Guds Ord – Skriften, både Gamle Testemente og Ny Testamente bl.a. de 4 evangelier ifølge Mattheus, Markus, Lukas og Johannes.

Og Gud åbenbarer sig her på Tronen i Himlen som Gud gjorde det for Moses i den brændende busk på bjerget Horeb in Sinai (2.Mosebog 3,13-15).

 

De 24 ældste foran Guds Trone symboliserer alle frelste ved den Gamle Pagt (Loven) og  alle frelste under den Ny Pagt ved Jesus stedfortrædende død på Golgata Kors ( 12 stammer i Israel plus 12 apostle, ialt tallet 24).

Dette mægtige guddommelig syn af Guds Trone her i Johannes Åbenbaring kapitel 4-7 en samlet åbenbaring af de profetiske syner som Gud gav profeterne Esajas, Ezekiel, Daniel, Haggaj og Zakarias både før, under og efter Jerusalem- og Templets Ødelæggelse 586 f.Kr. og Jøderenes 70 årige Babylonske Fangenskab 607-537 f. Kr. . Med disse syner ind i “det som er” og “det som kommer” samler Gud hele Gamle- og Ny Testamente under eet. Vi møder frelste under LOVEN sammen med frelste under Den Ny Pagt samlet foran Guds Trone i Himlen i selskab med Guds Ånd, Helligånden og det slagtede Guds Lam Jesus Kristus.

 

Copenhagen Cathedral “Domkirken Vor Frue Kirke”,  Denmark – built 1811-29 by architect C. F. Hansen:

 

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

Cathedral VOr Frue Kirke" in Copenhagen. Kristus figur by sculptor Ber

Cathedral “Vor Frue Kirke” in Copenhagen. Christ, Kristusfiguren 1821-24 with text: Matthæus 11,28: “KOMMER TIL MIG”, (“Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest”, Matthew 11,28 by sculptor Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Photo by Erik K Abrahamsen 2014.

 

Lammet og bogen med de syv segl (Johannes Åbenbaring 5,1-14):

-” Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, forseglet med syv segl. Og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråbte: “Hvem er værdig til at åbne bogen og bryde dens segl?” Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunne åbne bogen og se i den. Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se i den. Men en af de ældste sagde til mig: “Græd ikke! For Løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne bogen og dens syv segl.” Og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste, det så ud som slagtet, og det havde syv horn og syv øjne – det er Guds syv ånder, der er sendt ud over hele jorden. Det gik hen til ham, der sad på tronen, og fik bogen af hans højre hånd. Og da det fik bogen, faldt de fire væsener og de fireogtyve ældste ned for Lammet, hver med sin harpe og sine guldskåle fulde af røgelse – det er de helliges bønner. Og de sang en ny sang: Du er værdig til at få bogen og bryde dens segl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål,  folk og folkeslag og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud og de skal være konger på jorden. Og jeg så: Jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen og de levende væsener og de ældste – ti tusind titusinder og tusind tusinder i tallet. De sagde med høj røst:  Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet, med alt, hvad de rummer, hørte jeg sige:  Ham, der sidder på tronen, og Lammet, være pris og ære og lov og magt i evighedersnes evigheder. Og de fire væsener sagde amen, og de ældste kastede sig ned og tilbad.”

Ezekiels Bog 2,9-10:-“Jeg så en hånd rakt frem imod mig, og den holdt en bogrulle. Han rullede den op for mig, og den var beskrevet både på indersiden og på ydersiden, og der stod skrevet klage, suk og ve”.

Esajas Bog 29,11-14: -“Modtager I et syn, bliver det som ordene i en forseglet bog: Giver man den til en, der kan læse, og siger:” Læs dette her!” svarer han:: ” Det kan jeg ikke, for den er forseglet.” Og giver man bogen til en, der ikke kan læse, og siger: “Læs dette her!” svarer han :”Jeg kan ikke læse.” Herren siger: Dette folk dyrker mig med munden og ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, og deres gudsfrygt er tillærte menneskebud; derfor vil jeg stadig behandle dette folk på underlig og sælsom måde, de vises visdom skal ødelægges, de kloges klogskab tilintetgøres”.

” Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, forseglet med syv segl”, Joh. Åb.5,1.

Dette er et billede på LØSEREN i Gamle Testamente. Løserens rolle er bl.a. at købe ejendomme (jordlodder) tilbage, der er bortforpagtet af familien. Ifølge Moseloven skal alle slaver frigives og gæld eftergives og al bortforpagtet ejendom købes og tilbageleveres til den oprindelige familie hvert 50 år – Jubelåret, Se: 3. Mosebog 25,10. Al bortforpagtet jord og ejendomme er indskrevet i en bogrulle, som er forseglet og opbevares i Synagogen. Kun den ældste i familien – LØSEREN –  har adgang til at åbne den forseglede bogrulle, som er en “Bogrulle skrevet på indersiden og ydersiden”, Sml. Joh. Åb. 5,1.

De syv segl skal brydes for at finde ud af, hvad der står INDEN i Bogrullen = LIVETS BOG = LAMMETS EJENDOM = GUDS EJENDOM, som KUN Gud kan åbne.

 

Løven af Judas stamme, Davids rodskud:

“Men en af de ældste sagde til mig: “Græd ikke! For Løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne bogen og dens syv segl,””, Joh. Åb. 5,5: See Note in The NIV Study Bible: “Lion of the tribe of Juda. A Messianic title taken from Ge 49,8-10, where Judah is called a “lion´s cub” and promised the right to rule “until he comes to whom it belongs” (see also Eze 21:27)”.

Davids Rodskud, Joh. Åb. 5,5: See Note in the NIV Study Bible: “Root of David. See Isa 11:1,10, which looks forward to the ideal king in the line of David. The title is interpreted Messianically in Ro 15:12”.

JESUS er LØSEREN = den nærmeste slægtning. Kun Han kan åbne Bogrullen.

 

I Bogrullen står alle de frelstes navne:

-“For I er all Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte”, Galaterbrevet, 3,26-29.

 

Opmuntring, trøst og formaning til Jesus Kristi Brud gennem gennem alle trængsler og forfølgelser i HELE ENDETIDEN, NÅDENS TID fra Pinsedag og frem til Jesu Kristi 2. Komme, Johannes Åbenbaring 2,1- 3,22:

-“Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis”, Joh. Åb. 2,7.

-“Vær tro til døden , og jeg vil give dig livets sejrskrans. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, skal ikke skades af den anden død”, Joh. Åb. 2,10b-11).

-“Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give af den skjulte manna og give ham en hvid sten og indskrevet på sten et nyt navn, som ingen kender undtagen den, der får det”, Joh. Åb. 2,17.

-“Den, der sejrer og trofast gør mine gerninger indtil enden, ham vil jeg give magt over folkene, han skal vogte dem med et jernscepter, som når lerkar knuses, ligesom jeg har fået magt til det af min fader, og jeg vil give ham morgenstjernen. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne”, Joh. Åb. 2,26-29.

-“Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne”, Joh. Åb. 3,5-6.

-“Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det ny Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit nye navn. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne”, Joh. Ån. 3,12-13.

-“Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne”, Joh. Åb. 3,21-22.

 

 

Det slagtede lam:

Joh. Åb. 5,6: Og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste, det så ud som slagtet, og det havde syv horn og syv øjne – det er Guds syv ånder, der er sendt ud over hele jorden”.

Jesus står i midten mellem Gud og det udenfor.

Det slagtede lam, se Johannes Evangeliet 1,35-36: – Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger:” Se, dér er Guds lam”.

“- og det havde syv horn og syv øjne“, Joh. Åb. 5,6:

Syvfoldet horn = magt = DEN FULDKOMNE MAGT.

Syvfoldet øjne = HELLIGÅNDEN. Det er Guds syv ånder = KIRKEN der udgør den syvfoldige Ånd (som den syvfoldige LAMPE) = HELLIGÅNDEN.

 

Jeremias 23,5: -“Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids  slægt. Han skal være konge med indsigt og øve ret og retfærdighed i landet. I hans dage skal Juda frelses og Israel ligge trygt. Han skal få dette navn “Herren er vor retfærdighed”.

Zakarias Bog 3,8-18:-“Hør nu, Josva, ypperstepræst: Du og dine brødre, der sidder foran dig, I er varsler om, at jeg lader min tjener Semak komme. For på den sten, jeg lægger foran Josva, – én sten med syv øjne – på den indgraverer jeg selv  indskriften, siger Hærskares Herre. Jeg fjerner dette lands skyld på én dag. På den dag, siger Hærskares Herre, skal I indbyde hinanden til at sidde under vinstokken og figentræet.

Zakarias Bog 6,12: -“Dette siger Hærskares Herre: Der kommer en mand, hvis navn er Semak; han skal spire frem fra sit sted, og han skal bygge Herrens Tempel. Ja han skal bygge Herrens tempel! Han skal opnå højhed og herske på sin trone, en præst skal sidde på sin trone, og der skal råde fred mellem dem.

Esajas Bog 53,7.-“Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund; som et lam, der føres til slagtning, som et får der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund”.

Synet om lysestagen og de to oliventræer (Zakarias Bog 4, 1-14):
-” Herrens ord kom til mig: Zerubbabels hænder har grundlagt dette hus, hans hænder skal fuldføre det. Så skal du forstå, at Hærskarers Herre har sendt mig til jer. De, der følte foragt for den ringe begyndelse, skal glæde sig, når de ser bly-stenen i Zerubbabels hånd. “Disse syv er Herrens øjne, der spejder ud over hele jorden”. Så spurgte jeg ham: “Hvad betyder de to oliventræer til højre og til venstre for lysestagen?” Jeg spurgte ham igen: “Hvad betyder de to olivengrene, der er ved siden af de to guldrør, som tømmer olien ud fra dem?” Han spurgte mig: “Ved du ikke hvad det betyder?” Jeg svarede: “Nej, herre.” Da svarede han: “Det er de to, der er salvet med olie. De står foran hele jordens Herre.” (Zakarias Bog 4,8-14).

Daniels Bog 7,9-10: -“Da så jeg dette: Troner blev stillet frem, og en gammel af dage tog sæde; hans klæder var hvide som sne, og håret på hans hoved var rent som uld. Hans trone var flammer af ild, dens hjul var luende ild. En flod af ild strømmede frem og løb ud foran ham. Tusind, ja tusinder tjente ham, ti tusind, ja titusinder stod foran ham. Retten blev sat, bøgerne blev åbnet.”

 

Salmernes Bog 150,1-6:

-“Lovpris Gud i hans helligdom, lovpris ham i hans mægtige himmelhvælvning! Lovpris ham for hans vælde, lovpris ham for hans storhed! Lovpris ham med hornets klang, lovpris ham med harpe og citer, lovpris ham med pauker og dans, lovpris ham med med strengespil og fløjter, lovpris ham med klingende cymbler, lovpris ham med rungende cymbler! Alt hvad der ånder skal lovprise Herren. Halleluja.”

 

Lammet bryder de første 6 segl (Johannes Åbenbaring 6,1-17):

 

I synet er der én person Djævelen og omkring denne faldne engel Lucifer er der 4 heste som fremtræder som:

-En hvid hest, hvor han som sad på den, havde en bue. Han er en sejrrig kriger (i græsk mytologi: Apollon=underverdenens hersker= en afgud)og går fra sejr til sejr,

-En ildrød hest, hvor han der sad på den, havde et stort sværd. Han tager freden fra jorden og destruerer alt med sit sværd,

-En sort hest, hvor han som sad på den, havde en vægt i hånden. Han skaber hungersnød, hvor almindelige spiseprodukter bliver ufattelig dyre, mens luksusvarer som olie og vin ikke skades,

-En gustengul hest, hvor han som sad på den, hed DØDEN, og DØDSRIGET fulgte med ham.

 

Træsnit af Albrecht Durer, 1498: Die vier Apolyptischen Reiter:

 

Yræsnit af Albrecht Durer. Bild V: Die vier apolyptischen Reiter. 1498. Kap. 6,2-8. Skannet fra bog: Die Offenbarung Sankt Johannis mit den 16 holtzchnitten von Albrecht Durer. Im Furche-Verlag/Berlin (1918/19.
Træsnit af Albrecht Durer, Bild V: Die vier apolyptischen Reiter. 1498. Kap. 6,2-8. Skannet fra bog: Die Offenbarung Sankt Johannis mit den 16 holtzchnitten von Albrecht Durer. Im Furche-Verlag/Berlin (1918/19). Thanks to the publishing firm for using this woodcut.

 

-” Og jeg så Lammet bryde det første af de syv segl, og jeg hørte et af de fire levende væsener sige med tordenrøst:”Kom! Og jeg så en hvid hest, og han, er sad på den, havde en bue. Han fik givet en krone, og han drog ud fra sejr til sejr. Og så Lammet brød det andet segl, hørte jeg det andet væsen sige:”Kom!” Og ud kom en anden, ildrød hest, og han, der sad på den, fik givet at tage freden fra jorden, så folk myrder hinanden. Og han fik givet et stort sværd. Og da Lammet brød det tredje segl, hørte jeg det tredje væsen sige:”Kom!” Og jeg så en sort hest, og han der sad på den, havde en vægt i hånden. Og jeg hørte nogen sige, som var der en røst midt inde mellem de fire væsener: “Et mål hvede for en denar og tre mål byg for en denar, men olie og vin må du ikke skade!” Og da Lammet brød det fjerde segl, hørte jeg det fjerde væsens røst sige:”Kom!” Og jeg så en gustengul hest, og han, der sad på den, hed Døden, og Dødsriget fulgte med ham. Og de fik givet magt over en fjerdedel af jorden, til at dræbe med sværd og sult og pest og jordens vilde dyr.” (Vers 1-8).

 

-“Og da Lammet brød det femte segl, så jeg under alteret sjælene af dem, der var myrdet på grund af Guds ord og det vidnesbyrd, de holdt fast ved. Og de råbte med høj røst: “Hvor længe, hellige og sandru hersker, skal det vare, før du dømmer og hævner vort blod på dem, der bor på jorden?” Og de fik hver givet en hvid klædning, og der blev sagt til dem, at de skulle hvile en kort stund endnu, indtil tallet blev fuldt på deres medtjenere og deres brødre, der skulle dræbes som de selv.”(vers 9-11).

 

-” Og jeg så: Da Lammet brød det sjette segl, kom der et stort jordskælv, og solen blev sort, og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et figentræ, når stormen rusker i det. Og himlen blev trukket væk, som en bogrulle rulles sammen, og hvert bjerg og hver ø flyttet fra deres plads. Og jordens konger og stormænd og hærførere og rigmænd og magthavere og hver træl og fri skjulte sig i huler og klippekløfter. Og de sagde til bjerge og klipper:” Fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for Lammets vrede. For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå?” (vers 15-17).

 

Pinsedag med Helligåndens udgydelse over disciplene omkring 33  e.Kr. er begyndelsen på: HELLIGÅNDENS TID, ENDENS TID, DE SIDSTE TIDER,  NÅDENS TID og DEN STORE TRÆNGSEL lige før Jesu genkomst.

Enhver kristen der er “født på ny” – retfærdiggjort og modtaget Helligåndens dåb (Se: Apostlenes gerninger 2,1-4 og 2,14-21) oplever perioder med trængsel, smerte og lidelser gennem den helliggørelsesproces, som Gud ved Helligånden virker i den kristnes ånd, sjæl og legeme for at “producere” frugt i hans/hendes karakter (Se: Galaterbrevet 5,22-26) og gøre de kristne udholdende og faste i troen, “Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen”, Lukas Evangeliet 21,36.

Samtidig er enhver” født på ny” kristen (Se: Johannesevangeliet 3,1-21: “Jesus svarede ham: “Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds Rige””) under angreb fra 3 områder:

  1. Satan, som denne verdens fyrste, “Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer. Magten er hans i al evighed! Amen2, Første Petersbrev 5, 8-11.
  2. Fristelser fra sit legemes begær, “Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt”, Markus Evangeliet 14,38 og
  3. Fra Verden omkring os, “Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer”, Johannesevangeliet 15,18-19.

Markusevangeliet 4,1-20 : “- Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen (….): “Hør her! En sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord; og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte; det voksede op og groede, og noget bar tredive og noget tres og noget hundrede fold”. Og han sagde:”Den der har ører at høre med, skal høre!”. Da han var blevet alene med sine ledsagere og de tolv, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem:” Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at

de skal se og se, men men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse.”

Og han sagde til dem: ” Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det; men de har ikke rod i sig, de holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tidslerne; det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet,så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt, tredive, tres og hundrede fold”, Markusevangeliet 4,1-20.

og apostlen Paulus skrev under sit fangenskab i Rom ca. 60 e. Kr. denne opfordring til de kristne i menighederne i Efesus og omegn:

-“I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle Den Ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn  for alle de hellige – også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det som jeg i lænker er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal”, Efeserbrevet 6,10-20.

Og midt i alle de kristnes trængler, forfølgelser og ondsindede angreb fra ikke troende, da giver Gud et løfte i Salme 91,1-2:

“Den, der sidder i den Højestes skjul, har sin bolig i den Almægtiges skygge; Han kan sige om Herren: “Min tilflugt og min borg, min Gud, som jeg stoler på.”

og videre i samme Salme 91, 14-16:

” Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham. Jeg beskytter ham, for han kender mit navn. Når han råber til mig, vil jeg svare ham. Jeg er med ham i trængslen, jeg befrier ham og giver ham ære. Jeg mætter ham med et langt liv og lader ham se min frelse.”

The NIV Study Bible: Psalm 91,14-16, “Because he loves me”, says the LORD, “I will rescue him; I will protect him, for he acknowledge my name. He will call upon me, and I will answer him; I will be with him in trouble, I deliver him and honour him. With long life will I satisfy him and show him my salvation.”

og i Salme 5, 11-12:

-“Alle, der søger tilflugt hos dig, skal glæde sig, de skal juble til evig tid. Du beskytter dem, og de, der elsker dit navn, skal fryde sig over dig. For du velsigner den retfærdige, Herre, du beskytter ham med nåde som skjold”.

The NIV Study Bible: Psalm 5,11-12, “But let all who take refuge in you be glad; let them ever sing for joy. Spread your protection over them, and those who love your name may rejoice in you. For surely, O LORD , you bless the righteous; you surround them with your favour as with a shield”. Note: (Quote) your name. The name of the Lord is the manifestation of his character (see notes on Ex3:14-15; 34:6-7). It has no separate existence apart from the Lord, but is synonymous with the Lord himself in his gracious manifestation and accessibility to his people. Hence the Jerusalem temple is the earthly residence of his name among his people (see 74:7; Dt 12:5; 2Sa 7:13), and his people can pray to him by calling on his name (see 79:6; 80:18; 99:6 105:1; 116:4,13,17). The name of the Lord protects (see 20:1; Pr 18:10); the Lord saves by his name (see 54:1); and his saving acts testify that his name is near (see 52:9). Accordingly, the godly “trust in” his name (20:7); 33:21), “hope in” his name (see 52:9), “sing praise” to his name (7:17; 9:2; 18:49) and “rejoice in” his name (89:16). Both the “love” and the “fear” that belongs alone to God are similarly directed towards his name (love:69:36;119:132; fear: 61:15;86:11; 102:15).(Unquote).

 

Hvad er Guds riges hemmelighed?

Det er bl.a.:

A. Jesus Kristus guddommelighed:

– “Jesus sagde til dem: “Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev født””. Joh. 8,58.

– “Jeg er livets brød”, Joh. 6,48.

– “Atter talte Jesus til dem og sagde: “Jeg er verdens lys. Den der følger mig skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys””, Joh. 8,12.

– “Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene”, Joh. 10,11.

– “Jesus sagde til ham: “Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham””, Joh. 14,6-7.

– “Og Ordet blev kød og tag bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed”, Joh. 1,14.

– “Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død; men han lagde sin højre hånd på mig og sagde: “Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den som lever: Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget.””, Johannes Åbenbaring 1,17-18.

Se også Anden Mosebog 3,14-15: Gud svarede Moses: “Jeg er den, jeg er!” Og han sagde: “Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer”. Gud sagde videre til Moses: “Sådan skal du sige til israelitterne: Jahve, jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til jer. Det er mit navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes slægt efter slægt”.

-“Og englen, som jeg havde set stå på havet og på land, løftede sin højre hånd mod himlen og svor ved ham, der lever i evighedernes evigheder, ham som har skabt himlen og alt i den og jorden og alt på den og havet og alt i det: “Tiden er ude. I de dage, da den syvende engel skal blæse og lade basunen lyde, er Guds hemmelighed fuldbyrdet, som han har forkyndet det for sine tjenere, profeterne””, Johannes Åbenbaring 1o, 5-7.

Johannesevangeliet 12,44-50: Jesus råbte: “Den, som tror på mig, tror ikke på mig, men på ham, som har sendt mig. Og den, der ser mig, ser ham, som har sendt mig. Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. Og den, der hører mine ord og ikke holder fast ved dem, ham dømmer jeg ikke; for jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Den, der forkaster mig og ikke tager imod mine ord, har mødt sin dommer. Det ord, jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste dag. For jeg har ikke talt af mig selv; men Faderen, som har sendt mig, han har påbudt mig, hvad jeg skal sige, og hvad jeg skal tale. Og jeg ved, at hans bud er evigt liv. Så når jeg taler, taler jeg sådan, som Faderen har sagt til mig”.

 

B. Helligånden, Jesu Kristi Ånd, Guds Ånd, Talsmanden:

-“Elsker I mig, så hold mine bud; Og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende , at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader: også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham””, Joh. 14,16-21.

-“Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer: Jeg giver jer ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst! I har hørt, at jeg har sagt jer: Jeg går bort, og jeg kommer til jer””, Joh, 14,25-28.

-“Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort: For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om retfærdighed og om dom. Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere, og om dom: at denne verdens fyrste er dømt,”” Joh.16,7-11.

 

C. Jesus åbenbarer, at han er MESSIAS – Mesiah Yahwaeh (på hebraisk), ho Christòs (på græsk):

-“Ham der formår at styrke jer med mit evangelium og Jesu Kristi budskab, med åbenbaringen af den hemmelighed, der har være hyllet i tavshed i evige tider, men som nu er bragt for dagen og gennem profetiske skrifter på den evige Guds befaling gjort kendt for alle folkeslag for at føre dem til troslydighed – ham, den eneste, vise Gud være ære ved Jesus Kristus til evig tid! Amen”, Romerbrevet 16,25-27.

-“I skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov, at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på, og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære“. Paulus´Brev til Filipperne 2,6-11.

-” Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger mine love i deres indre og skriver dem i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder og sige:” Kend Herren!” For alle kender mig, fra den mindste til den største. Jeg tilgiver deres uret og husker ikke længere på deres synd”, Hebræerbrevet 8,10-12. Se også: Jeremias 31,31-34; 24,7. Ezekiel 11,20. Esajas 54,13 og Zakarias 8,8.

-“Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige;  i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig og ved ham at forsone alt med sig, på jorden og i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset“, Paulus´Brev til Kolossenserne 1, 12-20.

Jesus sidste bøn: -” Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: “Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er et evige liv, at de kender dig, den enste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til””, Johannesevangeliet 17,1-5.

-“Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så, dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn“, Johannesevangeliet 20, 30-31.

Note from NIV Study Bible on John, 20,31: (quote) believe See note 1:7. Jesus is Christ, the Son of man. Faith has content. The Christ. See note on 1:25: The Christ. Means “the Anointed One” ( See NIV text note on v.20). In OT times anointing signified being set apart for service, particularly as king (cf. 1 Sa. 16:1,13; 26,11) or priest (Ex 40:13-15; Lev 4:3). But people were looking for not just an anointing one but The anointed One, the MESSIAH. Note on John 20,31: This whole Gospel is written to show the truth of Jesus´Messiahship and to present him as the Son of God, so that the readers may believe in him. That by believing you may have life. Another expression of purpose – to bring about faith that leads to life (see note on 1:4; 3,15. name. Represents all that he is and stands for (see note on 2:33), (unquote).

 

Joels Bog 2,10-113a: – “Foran Herren skælver jorden, og himlen ryster; sol og måne formørkes, og stjernerne skinner ikke længere. Herren løfter røsten foran sin hærstyrke. Hans hær er vældig, mægtig, når den udfører hans befaling. Stor er Herrens dag, frygtelig er den! Hvem kan udholde den? Men selv nu siger Herren: Vend om til mig af hele jeres hjerte med faste, gråd og klage! Sønderriv jeres hjerte, og ikke jeres klæder, vend om til Herren jeres Gud!”

Joels Bog 3,1-4: -“Og det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Zions bjerg og i Jerusalem skal der være redning – som Herren har sagt- for de undslupne, som Herren kalder på.”

Salmernes Bog 2,1-9:-” Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede: “Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres greb”. Han, som troner i himlen, ler, Herren spotter dem. Så taler han til dem i vrede og forfærder dem ved sin harme: “Jeg har indsat min konge på Zion, mit hellige bjerg!” Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt: Han sagde til mig:”Du er min søn, jeg har født dig i dag. På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den vide jord som arvelod. Du skal knuse dem med jernscepter, sønderslå dem som pottemagerens kar” (Se også: Salmernes Bog 34,2; 37,13; 59,9; 72,8; 89,27-28; 110,2.5. Daniels Bog 7,13-14. Zakarias Bog 8,3.

 

Den Store Trængsel.

Den Store Trængsel i den sidste af 70´årsuger – 3,5 år plus 3,5 år = 7 år (Se: Daniels Bog 9,24-27 og Daniels Bog 7,2-1-28: -“Daniel sagde: I mit nattesyn så jeg, at himlens fire vinde bragte det store hav i oprør, og fire store dyr steg op af havet, det ene forskelligt fra det første”, Daniels Bog 7,2-3) og Zakarias Bog 6,5:-” Det er himlens fire vinde, der drager ud, efter at de er trådt frem for hele jordens Herre”.)

 

BRUDEN, Jesu Kristi Brud der er indbudt til Lammets bryllupsfest  i Himlen (Se: Joh. Åb. 19,6-10):

 

Johannes Åbenbaring 7, 1-17:

 

To store syn: De 140.000 beseglede og Den store hvide flok.

-“Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdenshjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller mod noget træ. Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet:” Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres pande”. Og jeg hørte tallet på de beseglede: ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer, af Judas stamme tolv tusind beseglede, af Rubens Stamme tolv tusind … (Joh. Åb. 7,1-8).

 

Tallet på de beseglede:

12 (fuldkommen tal) x 12 (fuldkommen tal) x 1000 (utrolig mange i antal) = 144.000: Det er et symbolsk billede på alle troende til alle tider: frelste i den Gamle Pagt under LOVEN -Torah´en samt alle frelste under Den ny Pagt indstiftet ved Jesus Kristi Blod udgydt på Golgata Kors –  Det slagtede Lam. Se også Joh. Åb. 14,1: ” – Jeg så: Se, Lammet stod på Zions bjerg, og hos det stod ét hundrede of fireogfyrre tusind, som havde dets navn og dets faders navn skrevet på deres pande”.

-” Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen  og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst: Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet. Og alle englene stod i kreds om tronen og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde: Amen! Pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke er vor Guds i evighedernes evigheder. Amen! Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig: “De som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra?” Jeg sagde til ham: “Min herre, du ved det.” Og han sagde til mig: “Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel, og han som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem. De skal ikke sulte længere og ikke tørste længere, hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem, for lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld, og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne”, (Joh. Åb. 7,9-17).

 

Jesus Kristus er DET SLAGTEDE LAM – Han er LØSEREN og det fulde antal frelste står i LAMMETS BOG, som er LIVETS BOG og som inderholder alle navne på frelste fra alle nationer, stamme, folk og tungemål til alle tider – både dem som er frelst under Gamle Testamente, Ny Testamente og alle mennesker, som har levet før LOVEN og som har vandret efter deres gode samvittighed i deres hjerte:

-” Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen  og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne”, Joh. Åb. 7,9.

 

3. SYN: 8,1 – 11,19  Det slagtede Lam

Lammet bryder det syvende segl:

-“Og da Lammet brød det syvende segl, blev der stilhed i himlen hen ved en halv time. Og jeg så, at de syv engle, der står foran Gud, fik givet syv basuner”, Joh. Åb. 8,1-2.

 

 

Artiklen fortsættes i artikelserien her på Danculture.dk:

 

Apocalypse of Jesus Christ – PART 1 – unveiling The Throne in Heaven, The Lamb Slain, The Bride, The second coming of Jesus Christ, The Final Judgement and The New Heaven and The New Earth

Åbenbaringen af Jesus Kristus – DEL 1 – Guds Trone i Himmelen, Det slagtede Lam, Bruden, Bortrykkelsen, Jesus Kristus 2. Komme (Jesu Kristi Dag), Den sidste Dom (Herrens Dag) og Den ny Himmel og Den ny Jord.

 

 

PART 1

Revelation chapters 1-11: 

1. VISION: 1,12 – 3,22 The Glory of Jesus Christ,

2.VISION:  4,1 – 7,17 God´s Throne in Heaven.

3.VISION: 8,1 -11,19 The slain Lamb

 

 

Kilder og litteratur:

The NIV Study Bible, New International Version, Hodder & Stoughton, Copyright 1985 by Zondervan Corporation.

Bibelen, Den hellige Skrifts kanoniske Bøger, Autoriseret af Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2, Det Danske Bibelselskab, København 1992.

Bibelen, eller Den hellige Skrift, Det gamle og det nye testamentes kanoniske boker, Oslo, Det Norske Bibelselskabs Forlag, 1952.

Die Heilige Schrift, Aus dem Grundtext übersetz, Verlag R. Brockhaus Wuppertal-Elberfeld, 1952.

LA BIBLE, Ancien et Nouveau Testament, Traduite de l´hébreu et du grec en français courant, Alliance Biblique Universelle, 1990.

NOVUM TESTAMENTUM GRAECE, D. Eberhard Nestle, D. Erwin Nestle, Stuttgart, Priviligierte Wurttembergische Bibelanstalt, 1941.

The Complete Biblical Library, 1965,1977,1986, by Thoralf Gilbrant og Tor Inge Gilbrant. Norsk udgave: Illustreret Bibelleksikon 1965-69 og 1986, Thoralf Gilbrant og Tor Inge Gilbrant, Leksikon Bind 1-7 og Ordbok 8-10.

Concise guide to today´s religions, Josh Mc Dowell and Don Stewart, Campus Crusade for Christ, Scripture Press Foundation (UK)LTD, England, 1988.

 

In my article:

“How to understand Jesus teaching about being born again and his freely sacrificing death on Calvary Cross” (See my homepage Danculture.dk and click on category “Spiritualitet”) I have written my christian testimony how I got free of occult bondages from the powers of darkness of the false religions Hinduism, Buddhism and New Age. Under my “one year hitchhike around the world” 1965-66 I got involved in foretelling atmy visit and stay in the home of a hill tribe medicine man practicing shamanism in the jungle near Chiang Mai in NorthThailand 18-21. july 1966. In 1968 I became initiated to the false religion Hinduism through The Trancendental Meditation Movement (T.M.).

In may, june and july 1987 God called me to give my life to his son Jesus Christ and with help from 3 charismatic priests and the charisma gifts of The Holy Spirit I was delivered the 8. july 1987 from the powers of darkness and received the salvation (born again) by God the Father, God the Son and God the Holy Spirit in the name of Jesus Christ through his sacrifice on Calvary Cross, and next day 9. july 1987 BAPTISED by THE HOLY SPIRIT with the sign of speaking in other tongues (See Acts 2,4:  “All of the were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them” and Acts 10,46; 19,6) and was filled with his peace, freedom, love and joy in my heart.

On 9. august 1987 I was baptised in water to my saviour and Lord Jesus Christ in the name of the Father, of the the Son and of the Holy Spirit, Matthew 28,19.

From 1. september 1987 – 1. june 1988 i attended full time pentecostal bible school “Elim” in Copenhagen.

About my visit to Chiang Mai, North Thailand the 18. – 28. july 1966 you can read in my article “Visiting Hill Tribe White Maew Group near Chiang Mai july 1966”. Click on my homepage Danculture.dk in cathagory “Spiritualitet” and then click “Older Entries”.

I recommend my article “How God meet you and restore your body,soul and spirit from destructive experiences in your past life”which you can find on category “Spiritualitet” on this homepage Danculture.dk

 

Ønsker du at blive frelst, at blive født på ny, få tilgivet dine syndere og modtage Jesus Kristus i dit hjerte: blive RETFÆRDIGGJORT, at stå ret ind for GUD den almægtige Abraham, Isaks og Jakobs Gud og blive fyldt af HELLIGÅNDEN og påbegynde en HELLIGØRELSES PROCES, da bed denne bøn højt alene eller sammen med andre født påny kristne:

  1. Kære Gud du Almægtige, jeg kommer til dig i din elskede Søn Jesus Kristus Navn.
  2. Jeg har syndet imod dig i tanke, ord og gerning. Jeg vender om fra mit syndige liv, jeg angrer mine syndere og beder om tilgivelse.
  3. Jeg takker dig for at Jesus Kristus døde for mine syndere på  Golgata Kors, tog min skyld på sig så jeg kan få tilgivelse og tak for Jesus Opstandelse fra de døde, Himmelfart og at Jesus nu sidder ved din højre side på Guds Trone i Himmelen.
  4. Jesus Kristus kom ind i mit hjerte, så jeg bliver født påny og fyld mig med Helligånden. Tak at Frelsen er en fri gave, at jeg ikke skal gøre mig fortjent til den og at jeg nu kan påbegynde Helliggørelses processen i mit liv, hvor du ved din Ånd genopretter alt hvad der er ødelagt i mit liv – i min ånd, sjæl og legeme.
  5. Tak Gud du Almægtige, at jeg nu har evigt liv og at dette liv er i tæt relation med din elskede Søn Jesus Kristus både i mit liv her på jorden og i det kommende liv i Himmelen.

Referencer:

Romerbrevet 10,9: -“For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst Ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse, for Skriften siger: “Ingen, som tror på Ham skal blive til skamme.””.

Esajas 52,13 – 53,12. Herrens lidende tjener.

Esajas 53,5:” – Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore syndere. Han blev straffet for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt”.

Romerbrevet 5,1: – “Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus”.

Første Thessalonikerbrev 5,23-24: ” – Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu kristi komme! Trofast er han, som kalder jer; han vil også gøre det.”

 

Jeg anbefaler min artikel her som du finder på min hjemmeside Danculture.dk under Kategori “Spiritualitet”:

Livet med Gud – kristen spiritualitet

Life with God – christian spirituality

 

 

Helligåndskirken bygget 1582-94 Middelalderbygningen, 1620 våbenhus,1672 Griffenfeld gravkapel, 1878-80 spir. Kirken var oprindelig del af Helligåndshospitalet opført 1295.

Click on photos and use your zoom control and you see them in full screen size.

 

The Church of the Holy Spirit, Helligåndskirken builded

Helligåndskirken opført 1582-95, København. I forgrunden døbefont udført 1827 af billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Foto 2014 af Erik K Abrahamsen.

 

Jeg håber at denne artikel vil inspirere dig  til at fordybe dig yderligere i Gammel og Ny Testamente.

 

Følgende fotos er kopi fra min artikel på min hjemmeside Danculture.dk:

Jesus taler med Nikodemus om Guds Rige og om “at blive født påny”

Jesus talks to Nicodemus about The Kingdom of God and “to be born again”.

 

Du finder artiklen i Kategori “Spiritualitet”.

 

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Her er jeg på toppen af Moses Bjerg i ca. 2100 meters højde under solopgangen, Sinai ørken, Ægypten. Moses Bjerg (Sinaibjerget) består af 3 bjergtinder, hvor den største som ses i billedet baggrund er ca. 2600 meter høj. Erik Kristian Abrahamsen født den 4. august 1945 i Skagen, Danmark. Foto: 26. januar 1995.

 

 

 

 

 

Jeg har besøgt Israel 2 gange:

1. gang: Fra 1. juli til 10. oktober 1970 med ophold og arbejde i kibbuts Kfar Blum nær Kiryat Shmonai Nordisrael kun 3 km fra Golanhøjderne fra den 2. juli til 10. september.  Jeg arbejdede som frugtplukker, bygningsarbejder og som gartner. Jeg boede 14 dage på vandrehjem i Tiberias lige ud til søen og rejste derefter rundt på egen hånd til bl.a.  Safed, Haifa, Akko, Tel Aviv, Jerusalem, Bethlehem, Hebron, Massada, Ein Gedi, Det døde Hav, Beersheba m.m.

 

Her holder jeg Erik Kristian Abrahamsen, født 4. august 1945  hvil på arbejde som gartner i kibbuts Kfar Blum i Øvre Galilæa i september 1970.

 

2. gang: Fra 19. – 31. januar 1995 med besøg de steder i Israel, hvor jeg var 25 år tidligere og med udvidet rejse til Mitzpa Ramon og Eilat i Negev Ørkenen og videre med lokale busser til Nuweiba,  Moses Bjerg, St. Katharina Klosteret og Sharm El Sheikh ved Det Røde Hav i Sinai Ørken i Ægypten.

 

 

Her spiser jeg frokost efter at jeg er ankommet fra Nuweiba med den lokale bus til nabobyen til Katharina Klosteret og Moses Bjerg. Det er mig Erik K Abrahamsen som sidder til venstre i billedet. Foto: 25. januar 1995.

 

Og så slutter jeg af med et billede fra Jerusalem: Jaffa Porten set indefra i retning mod vest og ved solnedgang:

Klik på billederne og brug din zoomkontrol og du ser dem i fuld skærmstørrelse.

 

Jaffa Port set indefra i retning mod vest. Bymuren opført 1520-66 og omkrandser hele den gamle bydel i Jerusalem. Foto: Erik K. Abrahamsen den 20. januar 1995.

 

 

Tekst og fotos Copyright Erik K Abrahamsen 2016

All rights reserved

 

Melby, North Sealand, Denmark the 18. july 2016.

 

Best wishes

Erik

 

 

 

 

 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *